聰美姊紀念基金會的美景 1993年4月黃聲宏醫師的老爸佇紐約衛鄉教會過身後,阮設立聰美姊紀念基金會,目的是繼承聰美姊一生無私疼故鄉台灣的精神。伊是台南女性,對東京醫學大學畢業,及對京都醫學大學出身的伊藤結婚。二位正牌的醫生夫婦結婚了後,相招去希馬拉雅山頂的國家尼泊爾(Nepal),參加日本海外醫療團,服務散赤人十外...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

咱所敬疼的聰美基金會會計黃耀勳兄的某秀蘭姊忽然間過身 作家遠籐周作問上帝講:上帝啊,世間有遮爾(chiah-ni̍h)濟悲慘,是按怎海水猶是遮爾藍,春天的涼風繼續leh吹?咱逐日問上帝仝款的話。 Chok-ka Eng-to͘ Siu-sak mn̄g Siōng-tè kóng, “ Siōng-tè ah, sè-kan ū chiah-ni̍h chē pi-chhám, sī án-chóaⁿ hái-chúi iáu sī chiah-ni̍h nâ, chhun-thiⁿ ê liâng-h...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金 CHHONG-BI MEMORIAL FUND c/o Rev. Burton Tan, 8515 NE 25th St., Clyde Hill, WA 98004 USA c/o Bor-Nian Lai, 105 Cummer Ave. Ontario, M2M 2E6 Canada August, 2012 敬啟者: 聰美姊紀念基金會 tī 2006 年 2 月結束發行「台文通訊」以後,就開始思考 beh 重新 用另外一個角度繼續為台灣 ê 語言、文化、kap 歷史的保存盡一份氣力。最後基金會同仁 決定 beh 將有 40 年歷史...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

數念聰美姊紀念基金會主席黃聲宏醫師 賴柏年 5月18日收著陳柏壽牧師tùi日本發出ê電子批,伊用Bad News作主題,內容簡單明瞭講黃聲宏醫師已經佇前一工佇New York蒙主恩召往生ah。 這个歹消息ê來臨實在太突然,hō͘人太料想bē到啦!會記得2禮拜前才kap伊通過電話。彼陣伊ê聲音有khah弱,但是精神bē bái。佇電話中除了關心「聰美基金台文...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

黃聲宏醫師對咱的啟發 陳柏壽牧師 拄即對New York主持黃聲宏醫師,就是聰美姊記念基金會主席,的葬式轉來以後,心情非常沈重,怨嘆這世間好人hiah-nī緊就beh回歸天家,怨嘆生命的無常。雖然知影上帝用伊的自由及伊的意志teh統管這世間,但是這我只有怨嘆。 黃醫師平常無愛講話,講話嘛真細聲,雖然因老爸黃理鰲醫師給伊號做「聲宏...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金會 Chhong-Bi Memorial Fund c/o Westchester Trinity Taiwanese Church P.O. Box 501 Scarsdale NY 10583 USA April 10th, 2006 寒冷ê 寒天漸漸欲過去啦,希望恁大家有健康勇健ê 生活。 時間過真緊,北美州ê 聰美記念基金會佇恁ê 愛顧ê 內面,越轉身已經經過十二年ê 歲月啦(Tùi 25 期到本結束期ê 142 期)。『台文通訊』ê 風格、理念、kap 做法嘛已經定...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

May 1, 2006 聰美是一位醫生,伊也是一位平凡ê台灣婦女,但是伊過了一個偉大ê一生。伊kap夫君伊藤邦幸醫生結婚了後,相牽去偏僻ê Nepal作醫療服務七冬,轉來日本後,伊就用井上魯鈍ê名,每個月奉獻日圓伍萬kho͘, 互『台灣青年』雜誌做台灣獨立運動ê路用。按呢繼續將近20冬無停,一直到伊過身六冬後,伊ê故事才tùi日本翻譯過來互大...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

「南台巡禮,bē死心」 <聰美姊紀念基金會> -陳柏壽 牧師- 近日聰美基金會ê人有轉去台灣,飛機衝破一層厚厚ê烏雲才看著小港機場ê跑道。全高雄tùi透早到暗24點鐘攏是罩tī污染ê雲傘內面。Tùi小港機場出發,一路是唐á榮鐵工廠ê大煙筒,各種製肥、製鋁ê工廠,大量ê烏煙噴按一片無辜ê平民ê住宅區去。可憐ê人民,只有tī烏煙內喘k...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

呼籲  – 設立「共同發行人」ê代誌 敬告各位「台文通訊」讀者: 五十外冬ê國民黨統治hō͘咱看著台灣話kap台灣語文ê凋零kap消失,hō͘咱感覺台灣局勢親像入秋ê悲觀kap失望;咱親生ê子孫,一個一個越頭去講別人ê話,親像半路á認別人作父作母,叫人作阿公。 台灣語言若失去,台灣民族kap文化ê根就喪失,台灣人beh作一位真正ê台灣...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

新千年代門口ê變數 <聰美紀念基金會> – 陳柏壽牧師 – 有人期待來到千禧年ê門口,in向政府kap銀行貸款ê債務,因為電腦忽然故障,一筆勾銷,天下太平。但是這個物資世界ê運作無hiah好空,無論天公上帝按怎交代,一仙一分都bē hō͘你走閃去。Che若準是一種不變ê幻想。 過去半千年代ê台灣,是風風雨雨ê歷史。咱ê查某祖已經...

No Comments Kiong-goan Ng Read More
Pha網去另外彼邊!
台語生活座談 / April 4, 2022

Pha網去另外彼邊! 陳柏壽牧師 30/03/2022 Kah其他福音書比,路加描寫主耶穌來招掠漁人做學生的故事上活跳有情(路加5:1-11)。伊招的學生是佇加利利海邊,學生大部份是討魚人,一世人靠討魚過日。耶穌來到位,看因攏咧討魚,叫因kā網pha去另外彼邊看覓。Hia-ê掠魚人kā伊講,特別是彼位chhōa頭的彼得,講:「耶穌!阮已經舞規...

無題
懷念台灣論壇 / March 17, 2022

無題 日本原曲:夕笛 作詞:王政友   (一) 彼日西風起 看伊落葉賰枯枝 東風吹微微 只有等待換新衣 疼伊獨失意 含羞無力倚竹籬 自憐春來遲 可惜痴心欠兩字 (二) 昨夜夢見伊 想起日日苦相思 一時無言語 看伊轉身越頭時 金金看伊去 忍著双眼目屎滴 醒來心空虚 夢中嘛有酸苦味 (三) 毋免心懷疑 阮是惜花連花枝 眼看白雲...

台灣个昨日今日
懷念台灣論壇 / March 15, 2022

台灣个昨日今日 作者:王政友   (一) 若講起往過个日子 規本是鹹酸苦澀个文字 上無奈是散赤又擱是寒雨 冷–風–起 出身好親像是烟花女 鳥隻想欲歇睏揣無枝 忍耐咬嘴齒 無惜性命拍拼血汗滴 向望後代囝孫有志氣 揭頭行–出–去 (二) 真濟話想欲講予你 咱台灣个人原本有情義 逐家互相疼痛見面親像是 親–...

有趣的台灣地名
懷念台灣論壇 / February 28, 2022

有趣的台灣地名 原文:網路流傳 白話字加註:賴柏年 推三阻四 》 七堵 Chhit-tó͘ 地層下陷 》 深坑 Chhim-kheⁿ 雙火雙水 》 淡水 Tām-chúi 開張大吉 》 新店 Sin-tiàm 風光明媚 》 景美 Kéng-bí 被蚊子咬 》 艋舺 Báng-kà 雨後春筍 》 新竹 Sin-tek 成績優良 》 學甲 Ha̍k-kah 身懷六甲 》 大肚 tōa-tō͘ 一生無恙 》 永康 Éng-khong 不良少年 》 太...

一去不回
懷念台灣論壇 / February 22, 2022

「一去不回」 陳柏壽牧師 21/02/2022   — 記念奉獻半世紀青春互關島的陳光明醫師 —   陳醫師的親友決定這個月(2月)欲將咱所敬疼的陳醫師的寶體,海葬佇伊所服事近半世紀的南太平洋的叢林小島關島的所在,伊的身魂kah藍色的海頂的飛鳥做伙唱歌,也kah海中的魚仔做伙游泳迌(chhit-thô),伊kah上帝創造的大自然合...

通用的台灣語詞
懷念台灣論壇 / November 7, 2021

通用的台灣語詞 下面是目前台灣社會通用的台灣語詞。 主要資料來源:網路Líne流傳的 “ 1951-1971年間較常講的台灣話你還記得多少, 請保存傳承給我們的下一代吧 ! ” 收集、整理、校正、編輯、增加白話字(台語羅馬字):賴柏年 2021 工具:信望愛台語客語輸入法1 版;Tw-Ch台文/中文辭典   台文 中文 1.   親像chhin-chhiūⁿ (好...

攝理
台語生活座談 / September 19, 2021

攝理 陳柏壽牧師 17/09/2021 咱佇教會內聽真濟「道理」,叫做「信仰」的道理,真濟教義、悔改、禮典的理論,主日學講真濟真趣味的故事、神跡,學生一世人攏會記得。但是教會生活真少chhōa學生出去外口,叫學生去互風吹、雨淋、褪赤腳、潦溪水、聽鳥仔唱歌;教會訓練咱一世人做一個「室內」的基督徒,訓練咱做一個「頭殼」...

台灣俗語
懷念台灣論壇 / August 22, 2021

台灣俗語   節錄自:Facebook 『家是講愛的地方-健康心靈/勵志小品/格言佳句』 -“阿公阿嬤說過的64條台語哲理,您還記得幾句?”   羅馬白話文部份:賴柏年 Aug.21, 2021   01.問路靠嘴水,行路靠腳腿。 Mn̄g-lō͘ khò chhùi-súi,kiâⁿ-lō͘ khò kha-thúi。 02.眾人一樣心,黃土變成金,三人四樣心,趁錢無夠買燈心。 Chèng-lâng chi...

孵囝的所在
台語生活座談 / August 20, 2021

孵囝的所在 陳柏壽牧師 16/08/2021   我佇雲林古坑的溪邊厝出世大漢,彼間老廟是阮莊里一切活動kah精神的中心,無論是拜拜、giâⁿ鬧熱、做戲,差不多我攏有佇hia。廟內特別一項代誌是我一世人袂忘記得的,就是正身頂面大樑頂,燕仔 用嘴瀾(chhùi-nōa)kap土角做出來的巢,一年過一年,燕仔某攏會佇遐孵卵生囝,藍色的卵,...

美麗台灣山水
懷念台灣論壇 / August 12, 2021

美麗台灣山水 原文:王政友 加註羅馬白話文:賴柏年   翠峰林木青翠  深谷綠水彎彎 Chhùi-hong nâ-bo̍k chheⁿ-chhùi   chhim-kok le̍k-chúi oan-oan 護國神山罩瑞氣   雲頂鳶鳥盤旋 Hō͘-kok-sîn-san tà sūi-khì  hûn-téng lā-chiáu phah-se̍h 威儀十分奇萊    霧中含羞合歡 Ui-gî cha̍p-hun kî-lāi  bū-tiong hâm-siu ha̍p-hoan 對面数片箭竹    淡淡秋茶...

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致