我深心懷念的三兄
懷念台灣論壇 / April 2, 2023

我深心懷念的三兄

1940 Oct 4 – 2023 Mar 30

享年84歲

Hài-chiàng,三兄,我是阿年啦!當我叫出你的名時, 我強強欲哭出來!目屎情不住盡,流出來!chím-má 是已經半暝,但是想著你的往生,我無法度睏落去….

下晡, 我出去行路做運動,拄(tú)入門的時,看著手機突然有阿由傳來的簡訊,我想一定有代誌,因為仲由真少kap我連絡。伊通報你佇幾點鐘前已經往生….你佇親人陪在眠床邊的時,真安祥,佇無痛苦的情形下,慢慢仔目睭一下瞌,就睏落去,kap親人永別…..sayonana!

[ Read more ]

無題
懷念台灣論壇 / March 17, 2022

無題

日本原曲:夕笛

作詞:王政友

 

(一)

彼日西風起

看伊落葉賰枯枝

東風吹微微

只有等待換新衣

疼伊獨失意

含羞無力倚竹籬

自憐春來遲

可惜痴心欠兩字

(二)

昨夜夢見伊

想起日日苦相思

一時無言語

看伊轉身越頭時

金金看伊去

忍著双眼目屎滴

醒來心空虚

夢中嘛有酸苦味

(三)

毋免心懷疑

阮是惜花連花枝

眼看白雲絲

親像情絲千萬里

無奈為妳痴

暗想妳个淡胭脂

燈下亂筆記

借伊春風寄予妳

意亂睏袜去

暗驚半暝子規啼

聲聲藏哀悲

毋知是怨抑是詩

 

 

Bô-tê

Ji̍t-pún goân-khek: Sek-ta̍t

Chok-sû:Ông… [ Read more ]

台灣个昨日今日
懷念台灣論壇 / March 15, 2022

台灣个昨日今日

作者:王政友

 

(一)

若講起往過个日子

規本是鹹酸苦澀个文字

上無奈是散赤又擱是寒雨 冷–風–起

出身好親像是烟花女

鳥隻想欲歇睏揣無枝

忍耐咬嘴齒

無惜性命拍拼血汗滴

向望後代囝孫有志氣

揭頭行–出–去

(二)

真濟話想欲講予你

咱台灣个人原本有情義

逐家互相疼痛見面親像是 親–兄–弟

青年男女離鄉到都市

各行各業艱苦無推辭

一心佮一意

改變命運只有靠家己

真正創造台灣个傳奇

予人吐–嘴–舌

(三)

想袜到看看這當時

社會个演變予人心驚疑… [ Read more ]

有趣的台灣地名
懷念台灣論壇 / February 28, 2022

有趣的台灣地名

原文:網路流傳
白話字加註:賴柏年

推三阻四 》 七堵 Chhit-tó͘
地層下陷 》 深坑 Chhim-kheⁿ
雙火雙水 》 淡水 Tām-chúi
開張大吉 》 新店 Sin-tiàm
風光明媚 》 景美 Kéng-bí
被蚊子咬 》 艋舺 Báng-kà
雨後春筍 》 新竹 Sin-tek
成績優良 》 學甲 Ha̍k-kah
身懷六甲 》 大肚 tōa-tō͘
一生無恙 》 永康 Éng-khong
不良少年 》 太保 Thài-pó
樂善好施 》 善化 Siān-hòa
農夫插秧 》 田中 Tiān-tiong
天昏地暗 》 烏日 O͘-ji̍t
表揚善行 》 嘉義 Ka-gī
不愁吃穿 》 … [ Read more ]

一去不回
懷念台灣論壇 / February 22, 2022

「一去不回」
陳柏壽牧師

21/02/2022

 

— 記念奉獻半世紀青春互關島的陳光明醫師 —

 

陳醫師的親友決定這個月(2月)欲將咱所敬疼的陳醫師的寶體,海葬佇伊所服事近半世紀的南太平洋的叢林小島關島的所在,伊的身魂kah藍色的海頂的飛鳥做伙唱歌,也kah海中的魚仔做伙游泳迌(chhit-thô),伊kah上帝創造的大自然合一,相信伊有得著安歇。

 

陳醫師老爸佇苑裡教會做牧師40年,家丁有5 ê囝,生活非常散赤。考入新竹中學的時,伊時常佇圖書館過瞑,經過非常艱難的學生生活。後來進入台大醫學院精神kap神經科。… [ Read more ]

通用的台灣語詞
懷念台灣論壇 / November 7, 2021

通用的台灣語詞

  1. 下面是目前台灣社會通用的台灣語詞。
  2. 主要資料來源:網路Líne流傳的 “ 1951-1971年間較常講的台灣話你還記得多少, 請保存傳承給我們的下一代吧 ! ”
  3. 收集、整理、校正、編輯、增加白話字(台語羅馬字):賴柏年 2021
  4. 工具:信望愛台語客語輸入法1 版;Tw-Ch台文/中文辭典

 

台文 中文
1.   親像chhin-chhiūⁿ (好像)
2.   眠夢bîn-bāng (作夢)
3.   便所 piān-só͘ (廁所)
4.   順續sūn-sòa (順便)
5.   烏紗 o͘-se (賄賂)
6.   丈母 tiūⁿ-ḿ
[ Read more ]

台灣俗語
懷念台灣論壇 / August 22, 2021

台灣俗語

 

節錄自:Facebook 『家是講愛的地方-健康心靈/勵志小品/格言佳句』

-“阿公阿嬤說過的64條台語哲理,您還記得幾句?”

 

羅馬白話文部份:賴柏年

Aug.21, 2021

 

01.問路靠嘴水,行路靠腳腿。

Mn̄g-lō͘ khò chhùi-súi,kiâⁿ-lō͘ khò kha-thúi。

02.眾人一樣心,黃土變成金,三人四樣心,趁錢無夠買燈心。

Chèng-lâng chi̍t-iūⁿ sim,n̂g-thô͘ piàn-sêng kim,saⁿ-lâng sì-iūⁿ sim,thàn-chîⁿ… [ Read more ]

美麗台灣山水
懷念台灣論壇 / August 12, 2021

美麗台灣山水

原文:王政友

加註羅馬白話文:賴柏年

 

翠峰林木青翠  深谷綠水彎彎

Chhùi-hong nâ-bo̍k chheⁿ-chhùi   chhim-kok le̍k-chúi oan-oan

護國神山罩瑞氣   雲頂鳶鳥盤旋

Hō͘-kok-sîn-san tà sūi-khì  hûn-téng lā-chiáu phah-se̍h

威儀十分奇萊    霧中含羞合歡

Ui-gî cha̍p-hun kî-lāi  bū-tiong hâm-siu ha̍p-hoan

對面数片箭竹    淡淡秋茶香亂

Tùi-bīn sò͘-phìⁿ[ Read more ]

真正的人
懷念台灣論壇 / April 20, 2020

真正的人

陳柏壽牧師

04/19/2020

搬來美國的第一間厝tòa 15冬,共生4個囝。因攏佇遮入學、畢業。因雖然畢業,嘛已經嫁娶,但是出門的時,車駛仔駛,嘛會se̍h去chhip(偷看)彼間舊厝。佇遐,因佇厝內pe̍h高pe̍h低,走sio-jiok,iam-kok-ke,無煩無惱,過天真浪漫的童年。因雖然無入門,但是用目睭映一下舊厝嘛安心:每一個房間,每一叢樹仔,每一蕊花,每一位隔壁的舊的同伴,攏留佇因的心及靈魂內面。看著舊厝心內就滿足,真平安,因為彼是因心靈的故鄉。

一間厝毋是一間厝,毋是物質,毋是磚仔及khongkhuli的物件,佇因的心內有因的感情及靈魂,無論離開外遠外久,舊厝永遠留佇因心內。咱嘛是會使按呢講:所有的物質內面,攏有伊的精神。雖然咱用感官去體會,但是物質後面攏有伊精神的本質及內涵,咱外口看袂著因的精神,但是因的精神有存在。物質及感官的外面,有包一層精神的外殼。… [ Read more ]

「我的母語人生」
懷念台灣論壇 / August 12, 2019

「我的母語人生」

阮老爸對日本讀冊轉來,揣無頭路。伊的一生可以講是佇政治的衝擊及家己內心的抵抗中經過。因為一直毋願加入國民黨,所以伊做國民學校教員45冬,互雲林縣的「督學」每年給伊調遷到深山林內的學校:將伊看做眼中釘。每年伊chhōa阮這六的囝,對溪邊厝予人調到古坑、崁頭厝、大湖底、樟湖、草嶺、棋盤厝、麻園仔,最後佇石牌仔國校退休。我國民學校六年讀五間學校。逐年的同學攏生份面,但是hia-ê童年經過的山野,是留佇我生命的一部分。老爸的學生有人轉來做伊的學校校長,有人做台大教授,但是伊猶是做最低級的教員,只教生物及化學。chím-má我發現伊「抵抗」的生涯,煞傳互我。「抵抗」變做我生命基因的一部分,是我人生的動力。… [ Read more ]

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致