通用的台灣語詞
懷念台灣論壇 / November 7, 2021

通用的台灣語詞

  1. 下面是目前台灣社會通用的台灣語詞。
  2. 主要資料來源:網路Líne流傳的 “ 1951-1971年間較常講的台灣話你還記得多少, 請保存傳承給我們的下一代吧 ! ”
  3. 收集、整理、校正、編輯、增加白話字(台語羅馬字):賴柏年 2021
  4. 工具:信望愛台語客語輸入法1 版;Tw-Ch台文/中文辭典

 

台文 中文
1.   親像chhin-chhiūⁿ (好像)
2.   眠夢bîn-bāng (作夢)
3.   便所 piān-só͘ (廁所)
4.   順續sūn-sòa (順便)
5.   烏紗 o͘-se (賄賂)
6.   丈母 tiūⁿ-ḿ
[ Read more ]

台灣俗語
懷念台灣論壇 / August 22, 2021

台灣俗語

 

節錄自:Facebook 『家是講愛的地方-健康心靈/勵志小品/格言佳句』

-“阿公阿嬤說過的64條台語哲理,您還記得幾句?”

 

羅馬白話文部份:賴柏年

Aug.21, 2021

 

01.問路靠嘴水,行路靠腳腿。

Mn̄g-lō͘ khò chhùi-súi,kiâⁿ-lō͘ khò kha-thúi。

02.眾人一樣心,黃土變成金,三人四樣心,趁錢無夠買燈心。

Chèng-lâng chi̍t-iūⁿ sim,n̂g-thô͘ piàn-sêng kim,saⁿ-lâng sì-iūⁿ sim,thàn-chîⁿ… [ Read more ]

美麗台灣山水
懷念台灣論壇 / August 12, 2021

美麗台灣山水

原文:王政友

加註羅馬白話文:賴柏年

 

翠峰林木青翠  深谷綠水彎彎

Chhùi-hong nâ-bo̍k chheⁿ-chhùi   chhim-kok le̍k-chúi oan-oan

護國神山罩瑞氣   雲頂鳶鳥盤旋

Hō͘-kok-sîn-san tà sūi-khì  hûn-téng lā-chiáu phah-se̍h

威儀十分奇萊    霧中含羞合歡

Ui-gî cha̍p-hun kî-lāi  bū-tiong hâm-siu ha̍p-hoan

對面数片箭竹    淡淡秋茶香亂

Tùi-bīn sò͘-phìⁿ[ Read more ]

真正的人
懷念台灣論壇 / April 20, 2020

真正的人

陳柏壽牧師

04/19/2020

搬來美國的第一間厝tòa 15冬,共生4個囝。因攏佇遮入學、畢業。因雖然畢業,嘛已經嫁娶,但是出門的時,車駛仔駛,嘛會se̍h去chhip(偷看)彼間舊厝。佇遐,因佇厝內pe̍h高pe̍h低,走sio-jiok,iam-kok-ke,無煩無惱,過天真浪漫的童年。因雖然無入門,但是用目睭映一下舊厝嘛安心:每一個房間,每一叢樹仔,每一蕊花,每一位隔壁的舊的同伴,攏留佇因的心及靈魂內面。看著舊厝心內就滿足,真平安,因為彼是因心靈的故鄉。

一間厝毋是一間厝,毋是物質,毋是磚仔及khongkhuli的物件,佇因的心內有因的感情及靈魂,無論離開外遠外久,舊厝永遠留佇因心內。咱嘛是會使按呢講:所有的物質內面,攏有伊的精神。雖然咱用感官去體會,但是物質後面攏有伊精神的本質及內涵,咱外口看袂著因的精神,但是因的精神有存在。物質及感官的外面,有包一層精神的外殼。… [ Read more ]

「我的母語人生」
懷念台灣論壇 / August 12, 2019

「我的母語人生」

阮老爸對日本讀冊轉來,揣無頭路。伊的一生可以講是佇政治的衝擊及家己內心的抵抗中經過。因為一直毋願加入國民黨,所以伊做國民學校教員45冬,互雲林縣的「督學」每年給伊調遷到深山林內的學校:將伊看做眼中釘。每年伊chhōa阮這六的囝,對溪邊厝予人調到古坑、崁頭厝、大湖底、樟湖、草嶺、棋盤厝、麻園仔,最後佇石牌仔國校退休。我國民學校六年讀五間學校。逐年的同學攏生份面,但是hia-ê童年經過的山野,是留佇我生命的一部分。老爸的學生有人轉來做伊的學校校長,有人做台大教授,但是伊猶是做最低級的教員,只教生物及化學。chím-má我發現伊「抵抗」的生涯,煞傳互我。「抵抗」變做我生命基因的一部分,是我人生的動力。… [ Read more ]

藍色的天及白色的雲
懷念台灣論壇 / July 15, 2019

藍色的天及白色的雲

-懐念陳崑南牧師

昨昏為崑南牧師做葬式轉來,心情真累志。一禮拜前看伊,佇門口伊的查某囝叫講陳牧師來看你,伊佇眠床頂toh講:「我知啦!聽著伊的聲toh知是伊啦!」我牽著伊的手祈禱,伊用二支手給我的手moh條條,毋放我去。伊可能知影這是最後一擺我及伊做伙祈禱。

Chím-má我確信知影,伊是佇上帝身邊,離開十幾年巴金森病的艱苦,離開牧會50冬的世間的風湧,離開彼個「海水嘩嘩哮抬湧」,離開彼個「山搖chhoah變遷地動」的世界(詩46)。chím-má伊帶佇遐,是帶佇「青翠的草埔及安靜的水邊」(詩23)。伊佇上帝的身邊,是一個安心及安息的世界。… [ Read more ]

台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí)
懷念台灣論壇 / October 23, 2018

台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí)

–  賴柏年 –

 

解說:台灣歇後語就是咧(teh, 在)講一項代誌,其實是間接咧比喻別項的物件。

1. 火燒豬頭 (hóe-sio ti-thâu)
意思:面熟 (bīn-se̍k)
解說:豬頭若用火燒,燒了豬頭面變熟,所以用”火燒豬頭”作比喻:若是遇著一個人,對伊有印象,感覺熟似(se̍k-sāi,認識)。

2. 火燒竹仔林 (hóe-sio tek-á-nâ)
意思:無的確 (bô-tek-khak)
解說:竹仔林若起火燒,燒kah乾乾乾,連竹殼嘛燒去。所以”火燒竹仔林”… [ Read more ]

菜脯卵  (童謠)Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu)
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

菜脯卵  (童謠)                                        Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu)

價数兩百二                           Kè-siàu nn̄g-pah-jī。
較貴過鹹鰱魚                       Khah kùi kòe kiām-liân-hî。
配糜好滋味                           Phòe-moâi hó chu-bī
贏過烏骨鷄燖蔘絲              Iâⁿ kòe o͘-kut-ke… [ Read more ]

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎糜
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎

–  賴柏年 –

古早作囡仔的時陣,稻田無噴農藥的問題定定會去田裏蹽水,抾(khioh, 拾)田螺。
i(中部

人稱呼老母)一粒一粒洗清氣,擱用鉸刀(ka-to,剪刀)尾溜剪掉。然後用大量的九層塔、蒜頭、豆瓣漿等炒出一大盤芳貢貢(phang-kòng-kòng)的古早味:九層塔炒

田螺。

食法:先鹹鹹、甘甘的原汁舔(chiⁿ)一下然後大力田螺肉吸出來。

佇多倫多中國超市的鮮魚部門,攏有一包一包浸佇活水的石螺。太太知影我愛食,罕罕(hán-hán,偶偶)會買一包轉來炒。因為無九層塔,[ Read more ]

台湾頌 Tâi-oân sòng
懷念台灣論壇 / July 18, 2018

台湾頌 Tâi-oân sòng 王政友 (Ông Chèng-iú)
啊…….
台湾
風過又逢霜雪降
海翁惡水困牢籠
自由明燈照亞東

台湾人
無論是後山抑是下港
無論是擔菜抑是賣葱
農仕工商逐家相痛疼
逐家命運攏總是相仝

雖然妳親像是海上个孤帆
雖然妳个過去是無盡个惡夢
雖然有人毋願拍開心內个窗
心內个結頭毋願放
將妳坎坷毋擱光榮个過去
暗暗仔藏

久長來
毋管面前天寒地凍
毋管是湧大海茫茫
毋管是肩胛萬斤重
阮心內有一个向望
總有一工
過萬重山破萬重網


和平个鐘聲傳萬邦
掙脫束縛
做世界一等人

Ah…….
Tâi-oân
[ Read more ]

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致