聰美姊紀念基金會的美景 1993年4月黃聲宏醫師的老爸佇紐約衛鄉教會過身後,阮設立聰美姊紀念基金會,目的是繼承聰美姊一生無私疼故鄉台灣的精神。伊是台南女性,對東京醫學大學畢業,及對京都醫學大學出身的伊藤結婚。二位正牌的醫生夫婦結婚了後,相招去希馬拉雅山頂的國家尼泊爾(Nepal),參加日本海外醫療團,服務散赤人十外...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

咱所敬疼的聰美基金會會計黃耀勳兄的某秀蘭姊忽然間過身 作家遠籐周作問上帝講:上帝啊,世間有遮爾(chiah-ni̍h)濟悲慘,是按怎海水猶是遮爾藍,春天的涼風繼續leh吹?咱逐日問上帝仝款的話。 Chok-ka Eng-to͘ Siu-sak mn̄g Siōng-tè kóng, “ Siōng-tè ah, sè-kan ū chiah-ni̍h chē pi-chhám, sī án-chóaⁿ hái-chúi iáu sī chiah-ni̍h nâ, chhun-thiⁿ ê liâng-h...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金 CHHONG-BI MEMORIAL FUND c/o Rev. Burton Tan, 8515 NE 25th St., Clyde Hill, WA 98004 USA c/o Bor-Nian Lai, 105 Cummer Ave. Ontario, M2M 2E6 Canada August, 2012 敬啟者: 聰美姊紀念基金會 tī 2006 年 2 月結束發行「台文通訊」以後,就開始思考 beh 重新 用另外一個角度繼續為台灣 ê 語言、文化、kap 歷史的保存盡一份氣力。最後基金會同仁 決定 beh 將有 40 年歷史...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

數念聰美姊紀念基金會主席黃聲宏醫師 賴柏年 5月18日收著陳柏壽牧師tùi日本發出ê電子批,伊用Bad News作主題,內容簡單明瞭講黃聲宏醫師已經佇前一工佇New York蒙主恩召往生ah。 這个歹消息ê來臨實在太突然,hō͘人太料想bē到啦!會記得2禮拜前才kap伊通過電話。彼陣伊ê聲音有khah弱,但是精神bē bái。佇電話中除了關心「聰美基金台文...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

黃聲宏醫師對咱的啟發 陳柏壽牧師 拄即對New York主持黃聲宏醫師,就是聰美姊記念基金會主席,的葬式轉來以後,心情非常沈重,怨嘆這世間好人hiah-nī緊就beh回歸天家,怨嘆生命的無常。雖然知影上帝用伊的自由及伊的意志teh統管這世間,但是這我只有怨嘆。 黃醫師平常無愛講話,講話嘛真細聲,雖然因老爸黃理鰲醫師給伊號做「聲宏...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金會 Chhong-Bi Memorial Fund c/o Westchester Trinity Taiwanese Church P.O. Box 501 Scarsdale NY 10583 USA April 10th, 2006 寒冷ê 寒天漸漸欲過去啦,希望恁大家有健康勇健ê 生活。 時間過真緊,北美州ê 聰美記念基金會佇恁ê 愛顧ê 內面,越轉身已經經過十二年ê 歲月啦(Tùi 25 期到本結束期ê 142 期)。『台文通訊』ê 風格、理念、kap 做法嘛已經定...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

May 1, 2006 聰美是一位醫生,伊也是一位平凡ê台灣婦女,但是伊過了一個偉大ê一生。伊kap夫君伊藤邦幸醫生結婚了後,相牽去偏僻ê Nepal作醫療服務七冬,轉來日本後,伊就用井上魯鈍ê名,每個月奉獻日圓伍萬kho͘, 互『台灣青年』雜誌做台灣獨立運動ê路用。按呢繼續將近20冬無停,一直到伊過身六冬後,伊ê故事才tùi日本翻譯過來互大...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

「南台巡禮,bē死心」 <聰美姊紀念基金會> -陳柏壽 牧師- 近日聰美基金會ê人有轉去台灣,飛機衝破一層厚厚ê烏雲才看著小港機場ê跑道。全高雄tùi透早到暗24點鐘攏是罩tī污染ê雲傘內面。Tùi小港機場出發,一路是唐á榮鐵工廠ê大煙筒,各種製肥、製鋁ê工廠,大量ê烏煙噴按一片無辜ê平民ê住宅區去。可憐ê人民,只有tī烏煙內喘k...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

呼籲  – 設立「共同發行人」ê代誌 敬告各位「台文通訊」讀者: 五十外冬ê國民黨統治hō͘咱看著台灣話kap台灣語文ê凋零kap消失,hō͘咱感覺台灣局勢親像入秋ê悲觀kap失望;咱親生ê子孫,一個一個越頭去講別人ê話,親像半路á認別人作父作母,叫人作阿公。 台灣語言若失去,台灣民族kap文化ê根就喪失,台灣人beh作一位真正ê台灣...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

新千年代門口ê變數 <聰美紀念基金會> – 陳柏壽牧師 – 有人期待來到千禧年ê門口,in向政府kap銀行貸款ê債務,因為電腦忽然故障,一筆勾銷,天下太平。但是這個物資世界ê運作無hiah好空,無論天公上帝按怎交代,一仙一分都bē hō͘你走閃去。Che若準是一種不變ê幻想。 過去半千年代ê台灣,是風風雨雨ê歷史。咱ê查某祖已經...

No Comments Kiong-goan Ng Read More
永遠的敵人亞瑪力人
台語生活座談 / April 24, 2019

永遠的敵人亞瑪力人 – 陳柏壽 牧師 – 佇猶太人久長的歷史中間,因世世代代交代子孫的一點,就是:「亞瑪力人是咱永遠的敵人」,「今恁著去攻打亞瑪力人,滅盡因所有的,毋通憐惜因,著將因的男女、兒童、食奶的紅嬰仔、及因的牛羊駱駝及驢仔,一盡剿滅。」(撒母耳上15:3)上帝雖然命令著「一盡剿滅」,但是掃羅留一...

金大友 鼔吹環保 溜台語
台語文政論 / April 21, 2019

金大友 鼔吹環保 溜台語 6/21 1999 在台協會高雄處長將調職 建議台灣經濟與生態同步才能永續發展 記者夏念慈高雄報導 即將於廿四日調職離台的美國在台協會高雄分處長金大友,廿日傍晚受高市醫界聯盟邀請在[台灣人文與生態探討]研討會演講,語重心長地給高雄友人的臨別建言,是台灣社會努力發展經濟時,應同步重視落實環保...

Research on Taiwan merits local recognition
台語文政論 / April 21, 2019

Research on Taiwan merits local recognition By Tiunn Hok Chu 張復聚 The Taiwanese are an outstanding people, they just do not know it. Centuries of colonial education have kept Taiwanese from forming and recognizing their own identity and establishing a Taiwanese subjectivity. It was not until 1997 that the class “Understanding Taiwan” (認識臺灣) was added to the junior high school curriculum, introducing students to the stud...

「台灣學」之必要
台語文政論 / April 21, 2019

「台灣學」之必要 張復聚 台灣人真的很傑出,只是自己不曉得! 殖民地台灣與台灣人,殖民教育讓我們一直欠缺身分認同,也一直未建立主體性。 到一九九七年才有「認識台灣」課程,簡單介紹台灣社會、地理與歷史。以致多數台灣人均不清楚台灣身世、內涵與價值。明明是表示美國、英國、中國「意向」且事後無人簽名的新聞...

Taiwanese will not fall for Chinese mendacity
台語文政論 / April 21, 2019

Taiwanese will not fall for Chinese mendacity By Tseng Kuei-hi, William Harn, Tiunn Hok Chu, Weng Ming-jang The Jan. 6 edition of the China Times, a China-friendly newspaper published in Taiwan, carried a front-page article targeting President Tsai Ing-wen (蔡英文) under the extra-large headline: “Tsai is deceiving the international community.” The article criticizes Tsai’s response to what Chinese President Xi Jingping (習近...

誰欺騙國際 ?
台語文政論 / April 21, 2019

誰欺騙國際 ? ◎ 曾貴海、韓明榮、張復聚、翁銘章 二○一九一月六日台灣某親中報紙於第一版斗大標題寫著「蔡欺騙國際」,並於內文痛批蔡英文總統對習近平二○一九一月二日「告台灣同胞書」裡有關「九二共識」與「一國兩制」的回應。我們不禁要問此親中報紙是否是在執行其背後大老闆的旨意呢? 蔡總統於二○一九元旦文...

天然獨世代要扎根
台語文政論 / April 21, 2019

天然獨世代要扎根 ◎ 張復聚 筆者年屆七旬,二○一八選舉後,陸續與許多年輕人聊天,詢問投票行為,發現投給非本土派候選人者的思考值得討論! 其一:多數均單純「換人做看覓」,幾乎沒有政治考量!認為既然民進黨表現不好,何不讓他人、他黨試試看。我嘗試問,如果台灣主權因而喪失、台灣的自由民主也跟著送葬,值得...

深綠與小英的內部矛盾
台語文政論 / April 21, 2019

深綠與小英的內部矛盾 ◎ 張復聚 日前,總統府資政蕭新煌提到「倡議社會運動團體和深綠本土社團在過去一年來一再對執政黨的不夠左、不夠綠指責有餘,並放言要教訓民進黨…」 確實,過去兩年來許多台派朋友(獨派+深綠社團)一直怪罪蔡總統施政不符合大家要求,司改太過軟弱、開闢過多戰場、改革腳步混亂、甚至以公投否...

只教中英文 消滅台灣母語?
台語文政論 / April 21, 2019

只教中英文 消滅台灣母語? ◎ 張復聚 韓國瑜主張學校不再上台灣母語課,「學校只教中、英文」,強調這是高雄要邁向國際化。我們的看法正好相反!理由: 一、當今聯合國制訂每年二月二十一日為「世界母語日」,卻要停止學校母語課,獨尊中文與英文,明顯違反國際社會主流文明價值。當初就是因為母語長期受中國國民黨無...

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致