聰美姊紀念基金會的美景 1993年4月黃聲宏醫師的老爸佇紐約衛鄉教會過身後,阮設立聰美姊紀念基金會,目的是繼承聰美姊一生無私疼故鄉台灣的精神。伊是台南女性,對東京醫學大學畢業,及對京都醫學大學出身的伊藤結婚。二位正牌的醫生夫婦結婚了後,相招去希馬拉雅山頂的國家尼泊爾(Nepal),參加日本海外醫療團,服務散赤人十外...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

咱所敬疼的聰美基金會會計黃耀勳兄的某秀蘭姊忽然間過身 作家遠籐周作問上帝講:上帝啊,世間有遮爾(chiah-ni̍h)濟悲慘,是按怎海水猶是遮爾藍,春天的涼風繼續leh吹?咱逐日問上帝仝款的話。 Chok-ka Eng-to͘ Siu-sak mn̄g Siōng-tè kóng, “ Siōng-tè ah, sè-kan ū chiah-ni̍h chē pi-chhám, sī án-chóaⁿ hái-chúi iáu sī chiah-ni̍h nâ, chhun-thiⁿ ê liâng-h...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金 CHHONG-BI MEMORIAL FUND c/o Rev. Burton Tan, 8515 NE 25th St., Clyde Hill, WA 98004 USA c/o Bor-Nian Lai, 105 Cummer Ave. Ontario, M2M 2E6 Canada August, 2012 敬啟者: 聰美姊紀念基金會 tī 2006 年 2 月結束發行「台文通訊」以後,就開始思考 beh 重新 用另外一個角度繼續為台灣 ê 語言、文化、kap 歷史的保存盡一份氣力。最後基金會同仁 決定 beh 將有 40 年歷史...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

數念聰美姊紀念基金會主席黃聲宏醫師 賴柏年 5月18日收著陳柏壽牧師tùi日本發出ê電子批,伊用Bad News作主題,內容簡單明瞭講黃聲宏醫師已經佇前一工佇New York蒙主恩召往生ah。 這个歹消息ê來臨實在太突然,hō͘人太料想bē到啦!會記得2禮拜前才kap伊通過電話。彼陣伊ê聲音有khah弱,但是精神bē bái。佇電話中除了關心「聰美基金台文...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

黃聲宏醫師對咱的啟發 陳柏壽牧師 拄即對New York主持黃聲宏醫師,就是聰美姊記念基金會主席,的葬式轉來以後,心情非常沈重,怨嘆這世間好人hiah-nī緊就beh回歸天家,怨嘆生命的無常。雖然知影上帝用伊的自由及伊的意志teh統管這世間,但是這我只有怨嘆。 黃醫師平常無愛講話,講話嘛真細聲,雖然因老爸黃理鰲醫師給伊號做「聲宏...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金會 Chhong-Bi Memorial Fund c/o Westchester Trinity Taiwanese Church P.O. Box 501 Scarsdale NY 10583 USA April 10th, 2006 寒冷ê 寒天漸漸欲過去啦,希望恁大家有健康勇健ê 生活。 時間過真緊,北美州ê 聰美記念基金會佇恁ê 愛顧ê 內面,越轉身已經經過十二年ê 歲月啦(Tùi 25 期到本結束期ê 142 期)。『台文通訊』ê 風格、理念、kap 做法嘛已經定...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

May 1, 2006 聰美是一位醫生,伊也是一位平凡ê台灣婦女,但是伊過了一個偉大ê一生。伊kap夫君伊藤邦幸醫生結婚了後,相牽去偏僻ê Nepal作醫療服務七冬,轉來日本後,伊就用井上魯鈍ê名,每個月奉獻日圓伍萬kho͘, 互『台灣青年』雜誌做台灣獨立運動ê路用。按呢繼續將近20冬無停,一直到伊過身六冬後,伊ê故事才tùi日本翻譯過來互大...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

「南台巡禮,bē死心」 <聰美姊紀念基金會> -陳柏壽 牧師- 近日聰美基金會ê人有轉去台灣,飛機衝破一層厚厚ê烏雲才看著小港機場ê跑道。全高雄tùi透早到暗24點鐘攏是罩tī污染ê雲傘內面。Tùi小港機場出發,一路是唐á榮鐵工廠ê大煙筒,各種製肥、製鋁ê工廠,大量ê烏煙噴按一片無辜ê平民ê住宅區去。可憐ê人民,只有tī烏煙內喘k...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

呼籲  – 設立「共同發行人」ê代誌 敬告各位「台文通訊」讀者: 五十外冬ê國民黨統治hō͘咱看著台灣話kap台灣語文ê凋零kap消失,hō͘咱感覺台灣局勢親像入秋ê悲觀kap失望;咱親生ê子孫,一個一個越頭去講別人ê話,親像半路á認別人作父作母,叫人作阿公。 台灣語言若失去,台灣民族kap文化ê根就喪失,台灣人beh作一位真正ê台灣...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

新千年代門口ê變數 <聰美紀念基金會> – 陳柏壽牧師 – 有人期待來到千禧年ê門口,in向政府kap銀行貸款ê債務,因為電腦忽然故障,一筆勾銷,天下太平。但是這個物資世界ê運作無hiah好空,無論天公上帝按怎交代,一仙一分都bē hō͘你走閃去。Che若準是一種不變ê幻想。 過去半千年代ê台灣,是風風雨雨ê歷史。咱ê查某祖已經...

No Comments Kiong-goan Ng Read More
台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí)
懷念台灣論壇 / October 23, 2018

台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí) –  賴柏年 –   解說:台灣歇後語就是咧(teh, 在)講一項代誌,其實是間接咧比喻別項的物件。 1. 火燒豬頭 (hóe-sio ti-thâu) 意思:面熟 (bīn-se̍k) 解說:豬頭若用火燒,燒了豬頭面變熟,所以用”火燒豬頭”作比喻:若是遇著一個人,對伊有印象,感覺熟似(se̍k-sāi,認識)。 2. 火燒...

菜脯卵  (童謠)Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu)
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

菜脯卵  (童謠)                                        Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu) 價数兩百二                           Kè-siàu nn̄g-pah-jī。 較貴過鹹鰱魚                       Khah kùi kòe kiām-liân-hî。 配糜好滋味                           Phòe-moâi hó chu-bī 贏過烏骨鷄燖蔘絲              Iâⁿ k...

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎糜
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎糜 –  賴柏年 – 古早作囡仔的時陣,稻田無噴農藥的問題,定定會去田裏蹽水,抾(khioh, 拾)田螺。 阿i,(中部 人稱呼老母)一粒一粒洗清氣,擱用鉸刀(ka-to,剪刀)kā尾溜剪掉。然後用大量的九層塔、蒜頭、豆瓣漿等炒出一大盤芳貢貢(phang-kòng-kòng)的古早味:九層塔炒 田螺。 食法:先kā鹹...

淺談男女的「性體」及「神體」
台語生活座談 / August 8, 2018

淺談男女的「性體」及「神體」 – 陳柏壽 牧師 – 一般講人類需要偶像才會生存。偶像就是人崇拜的對象,是會當將家己全精神及生命奉獻的對象。所以看著戀愛的男女,因為愛情受阻擋,常常做伙去死的情形。人一生互相倚靠的老伴,忽然轉去他界的時,伊自按呢失去伊心內的偶像,生命開始衰微,漸漸進入死亡,因為久長生活...

台湾頌 Tâi-oân sòng
懷念台灣論壇 / July 18, 2018

台湾頌 Tâi-oân sòng 王政友 (Ông Chèng-iú) 啊……. 台湾 風過又逢霜雪降 海翁惡水困牢籠 自由明燈照亞東 台湾人 無論是後山抑是下港 無論是擔菜抑是賣葱 農仕工商逐家相痛疼 逐家命運攏總是相仝 雖然妳親像是海上个孤帆 雖然妳个過去是無盡个惡夢 雖然有人毋願拍開心內个窗 心內个結頭毋願放 將妳坎坷毋擱光榮个過去 暗...

風中的眠夢
台語生活座談 / June 29, 2018

「風中的眠夢」 – 陳柏壽 牧師 – 馬可福音4:26-29; 約翰福音3:8 我的朋友李牧師bat來阮New York協和神學院讀碩士一年,後來受派去東京Ogikubo台灣教會牧會真濟年。頂個月一個禮拜日,伊講道了,會友攏轉去了了,牧師娘出去買菜。伊一個人恬恬(tiām-tiām) 坐佇椅仔歇睏。但是牧師娘轉來的時,才發現李牧師已經全身冷支支,可...

淺談我的過去及將來
懷念台灣論壇 / May 15, 2018

淺談我的過去及將來 – 陳柏壽 牧師 – 5/12/18 西雅圖同鄉會 有這個機會互恁坐下面,我徛台仔頂,一方面是我真大光榮, 人講豬母若互人褒(po),會khia̍t起到樹仔尾溜。另外一方面, 嘛感覺真見笑,我不過是一個真平凡的人,毋捌流血,毋捌互人掠去關,及咱在座人仝款。昭亮兄講甚物:「我是特殊閣完全的人」,實在siuⁿ過...

細囝啊,恁有物通食無?
台語生活座談 / April 10, 2018

細囝啊,恁有物通食無? – 陳柏壽 牧師 – 路加24:36-48 金句:「學生歡喜到毋敢相信,而且希奇。耶穌就講:『恁chia有甚物通食的無?』因就互伊一塊燒魚。伊就接過來,佇因的面前食了。(路加福音24:41-42) 牧師娘teh看日本的連續劇,我攏tòe咧看。每日鏡頭結束的時就有一群幼稚園gín-á喝講:“hara heta!”,老師, 玩肚腹...

世說新語談無公道的道理
台語生活座談 / February 28, 2018

世說新語談無公道的道理 – 陳柏壽 牧師 – 主耶穌講的道理有真濟初看真無公道,需要咱進一步去深入。下面三例互咱做伙思考。 第一個例是記載佇馬太25:14-30 「有一人欲去外國,就召伊家己的奴僕,將伊所有的交代因;一個互伊五千,一個互伊二千,一個互伊一千,各照因的才調,就去外國。領五千的隨時去做生理,閣趁五千...

Phah Tâi-gí 作者自我紹介
台語生活座談 / December 26, 2017

  Phah Tâi-gí 作者自我紹介 過去到taⁿ 你好,我叫Ngô͘  Ka-bêng(吳家銘),tī網路頂號做Ngô͘  Hê-bí。我1981年出世,是高雄人,mā差不多lóng tòa tī高雄。過去7、8冬主要teh做手機仔軟體開發ê khang-khòe,Android kap iOS lóng有經驗。一開始tī大公司上班,後–來mā參與過startup新創公司。Ka-tī mā有teh設計kap開發手機仔軟體,真ch...

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致