聰美姊紀念基金會的美景 1993年4月黃聲宏醫師的老爸佇紐約衛鄉教會過身後,阮設立聰美姊紀念基金會,目的是繼承聰美姊一生無私疼故鄉台灣的精神。伊是台南女性,對東京醫學大學畢業,及對京都醫學大學出身的伊藤結婚。二位正牌的醫生夫婦結婚了後,相招去希馬拉雅山頂的國家尼泊爾(Nepal),參加日本海外醫療團,服務散赤人十外冬,完全toé-tioh Albert Schweitzer的腳步。  佇尼泊爾生6個囝以後,因為囡仔的教育,搬轉來日本九州,伊藤先生開始開業做醫生。對彼日開始,聰美姐及先...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

咱所敬疼的聰美基金會會計黃耀勳兄的某秀蘭姊忽然間過身 作家遠籐周作問上帝講:上帝啊,世間有遮爾(chiah-ni̍h)濟悲慘,是按怎海水猶是遮爾藍,春天的涼風繼續leh吹?咱逐日問上帝仝款的話。 Chok-ka Eng-to͘ Siu-sak mn̄g Siōng-tè kóng, “ Siōng-tè ah, sè-kan ū chiah-ni̍h chē pi-chhám, sī án-chóaⁿ hái-chúi iáu sī chiah-ni̍h nâ, chhun-thiⁿ ê liâng-hong kè-sio̍k leh chhoe?” Lán ta̍k ji̍t mn̄g Siōng-tè kāng-khoán ê ōe. 三、四十年白色恐怖時代,所有來美東的黨外...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金 CHHONG-BI MEMORIAL FUND c/o Rev. Burton Tan, 8515 NE 25th St., Clyde Hill, WA 98004 USA c/o Bor-Nian Lai, 105 Cummer Ave. Ontario, M2M 2E6 Canada August, 2012 敬啟者: 聰美姊紀念基金會 tī 2006 年 2 月結束發行「台文通訊」以後,就開始思考 beh 重新 用另外一個角度繼續為台灣 ê 語言、文化、kap 歷史的保存盡一份氣力。最後基金會同仁 決定 beh 將有 40 年歷史 ê『台灣青年』上『聰美基金台文站』。 阮 beh 將『台灣青年』上網 ê 想法,真緊就得著台...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

數念聰美姊紀念基金會主席黃聲宏醫師 賴柏年 5月18日收著陳柏壽牧師tùi日本發出ê電子批,伊用Bad News作主題,內容簡單明瞭講黃聲宏醫師已經佇前一工佇New York蒙主恩召往生ah。 這个歹消息ê來臨實在太突然,hō͘人太料想bē到啦!會記得2禮拜前才kap伊通過電話。彼陣伊ê聲音有khah弱,但是精神bē bái。佇電話中除了關心「聰美基金台文站」ê進度kap經濟情形以外,伊koh提起已經kā診所收–起-來,拍算beh hioh-khùn專心靜養。想bē到,伊卻按呢緊緊來離開阮chia-ê濟濟為伊ê健康代...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

黃聲宏醫師對咱的啟發 陳柏壽牧師 拄即對New York主持黃聲宏醫師,就是聰美姊記念基金會主席,的葬式轉來以後,心情非常沈重,怨嘆這世間好人hiah-nī緊就beh回歸天家,怨嘆生命的無常。雖然知影上帝用伊的自由及伊的意志teh統管這世間,但是這我只有怨嘆。 黃醫師平常無愛講話,講話嘛真細聲,雖然因老爸黃理鰲醫師給伊號做「聲宏」。自從二十幾年來識伊以後伊就是一位良師益友,時時指導、鼓勵、安慰我。二十幾年前我為因老爸做無教會主義形式的葬式以後,無想到今仔日佇同這間「...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

聰美姊紀念基金會 Chhong-Bi Memorial Fund c/o Westchester Trinity Taiwanese Church P.O. Box 501 Scarsdale NY 10583 USA April 10th, 2006 寒冷ê 寒天漸漸欲過去啦,希望恁大家有健康勇健ê 生活。 時間過真緊,北美州ê 聰美記念基金會佇恁ê 愛顧ê 內面,越轉身已經經過十二年ê 歲月啦(Tùi 25 期到本結束期ê 142 期)。『台文通訊』ê 風格、理念、kap 做法嘛已經定形,佇島內及海外嘛已經有固定ê 讀者群。這時陣阮感覺本基金會階段性ê 使命已經完成啦,所以tùi 第143 期開始由...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

May 1, 2006 聰美是一位醫生,伊也是一位平凡ê台灣婦女,但是伊過了一個偉大ê一生。伊kap夫君伊藤邦幸醫生結婚了後,相牽去偏僻ê Nepal作醫療服務七冬,轉來日本後,伊就用井上魯鈍ê名,每個月奉獻日圓伍萬kho͘, 互『台灣青年』雜誌做台灣獨立運動ê路用。按呢繼續將近20冬無停,一直到伊過身六冬後,伊ê故事才tùi日本翻譯過來互大家知影。 這個故事已經佇台灣教會公報,台灣公論報,以及美國台灣同鄉會聯合鄉訊等報導,引起海內外台灣人真大ê共鳴,大家踴躍獻金,所獻ê金額也攏有經...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

「南台巡禮,bē死心」 <聰美姊紀念基金會> -陳柏壽 牧師- 近日聰美基金會ê人有轉去台灣,飛機衝破一層厚厚ê烏雲才看著小港機場ê跑道。全高雄tùi透早到暗24點鐘攏是罩tī污染ê雲傘內面。Tùi小港機場出發,一路是唐á榮鐵工廠ê大煙筒,各種製肥、製鋁ê工廠,大量ê烏煙噴按一片無辜ê平民ê住宅區去。可憐ê人民,只有tī烏煙內喘khùi,連講話ê聲音to去hō͘飛龍機聲遮過。大資本家、大頭家一個一個攏tī高級別墅teh逍遙,抑無tō是tī外國ê樂園地方teh遊山玩水。 往台南ê路中經過最近開設ê東西...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

呼籲  – 設立「共同發行人」ê代誌 敬告各位「台文通訊」讀者: 五十外冬ê國民黨統治hō͘咱看著台灣話kap台灣語文ê凋零kap消失,hō͘咱感覺台灣局勢親像入秋ê悲觀kap失望;咱親生ê子孫,一個一個越頭去講別人ê話,親像半路á認別人作父作母,叫人作阿公。 台灣語言若失去,台灣民族kap文化ê根就喪失,台灣人beh作一位真正ê台灣人就無可能啦!莫怪學者講:「Beh消滅一個民族,最好最有效ê方法,就是消滅伊ê語言。」中國人執政者過去tī咱ê美麗島從事ê恐怖政策,就是beh消滅咱ê語言...

No Comments Kiong-goan Ng Read More

新千年代門口ê變數 <聰美紀念基金會> – 陳柏壽牧師 – 有人期待來到千禧年ê門口,in向政府kap銀行貸款ê債務,因為電腦忽然故障,一筆勾銷,天下太平。但是這個物資世界ê運作無hiah好空,無論天公上帝按怎交代,一仙一分都bē hō͘你走閃去。Che若準是一種不變ê幻想。 過去半千年代ê台灣,是風風雨雨ê歷史。咱ê查某祖已經tī hia tòa五、六千甚至萬外冬,查甫祖mā來這個美麗島過半ê千冬,後來koh有日本仔海賊,有紅毛仔(就是荷蘭仔),亦有西班牙、葡萄牙人,來chia定居做...

No Comments Kiong-goan Ng Read More
世說新語談無公道的道理
台語生活座談 / February 28, 2018

世說新語談無公道的道理 – 陳柏壽 牧師 – 主耶穌講的道理有真濟初看真無公道,需要咱進一步去深入。下面三例互咱做伙思考。 第一個例是記載佇馬太25:14-30 「有一人欲去外國,就召伊家己的奴僕,將伊所有的交代因;一個互伊五千,一個互伊二千,一個互伊一千,各照因的才調,就去外國。領五千的隨時去做生理,閣趁五千。領二千的也是按呢閣趁二千。獨獨彼個領一千的,就去掘地,來囥密(khǹg-ba̍t)伊主人的銀。過久久,奴僕的主人到,及因算數(sǹg-siàu)。領五千的來...

Phah Tâi-gí 作者自我紹介
台語生活座談 / December 26, 2017

  Phah Tâi-gí 作者自我紹介 過去到taⁿ 你好,我叫Ngô͘  Ka-bêng(吳家銘),tī網路頂號做Ngô͘  Hê-bí。我1981年出世,是高雄人,mā差不多lóng tòa tī高雄。過去7、8冬主要teh做手機仔軟體開發ê khang-khòe,Android kap iOS lóng有經驗。一開始tī大公司上班,後–來mā參與過startup新創公司。Ka-tī mā有teh設計kap開發手機仔軟體,真chē bat tio̍h過獎,a̍h-sī hŏng報導過。Chit幾冬因為想法ta̍uh-ta̍uh-á改變,mā因為kap牽手開始過新ê生活,tio̍h無koh繼續食...

巴別塔的祝福
台語生活座談 / December 13, 2017

巴別塔的祝福 – 陳柏壽 牧師 – 最近去柏林參加歐洲台灣同鄉會,才知學德文真傷重,字是lò-lò–長,發音閣真困難,這是對咱這代的台灣人講的。對佇德國出世的台灣gín-á,德國話是lù-lù–叫,完全無問題。我想這是上帝佇巴別塔變亂世間腔口,留落來的傑作。咱台灣話的形成,嘛是彼時代上帝留落來的作品。 巴別塔表示人類有傾向集中、統一、集權的本能,親像蚼蟻攏圍佇蚼蟻巢,親像中共19屆全代會,人數真大,氣勢真強,使用同一語言,強調一致的旨意,向世界發佈...

白沙教會 布瓦垎 佮 芭奈 封牧祝賀詩
台語生活座談 / September 14, 2017

恭喜布瓦垎kap芭奈的牧師蛋欲佇白沙教會破殼 lah⋯⋯ (台華語共用韻腳, 藏頭字首是獨立的台華共用對句) – 蕭鴻志 醫師 – 白白恩典主眷顧 沙漠江河曠野路 得人靈魂歸耶穌 双人扶持相幫助 牧養羊群做門徒 主十架沉重艱苦 賜能力跟隨腳步 加倍信心主保護 倍數成長如甘露 福音復興大堅固

上帝的天使
台語生活座談 / August 5, 2017

上帝的天使 – 陳柏壽 牧師 – 但以理書10:12-21 以弗所6:12-17 一個老人生2個囝,人問你這2個囝toh一個卡好?伊講第三個上好!你干單有2個,太有第三個?伊講,tè入去衫仔內,橐袋仔底的,彼個上好! 人講:爸母疼囝長流水,囝孝爸母樹尾風。人因娶某結婚嫁人,一人一家代,有家己的家庭,基督教所傳落來的小家庭制度,每家有因家己的天使管轄teh保護,毋免咱做爸母的替因煩惱。 以賽亞30:21按呢講:“你若是向倒爿(tó-péng),或是向正爿(chiàⁿ-pêng),...

漫遊海賊王國
懷念台灣論壇 / June 14, 2017

漫遊海賊王國 – 陳柏壽 牧師 – 這次kap牧師娘訪問Denmark、Norway及Sweden,這是通常人叫做海賊王國的所在。根據導遊的說明,海賊興旺的時代差不多是紀元第七世紀開始,彼時陣也是基督教開始傳入北歐的時代,基督教傳入北歐以後約有八百年攏是天主教傳教的勢力,後來接落去六、七百年,一直到現在,差不多完全變成新教的勢力,(絕大部分是路德宗)。 及咱台灣無仝款的所在,就是in佇紀元七世紀以前有千萬年的地方傳統宗教,佇基督教傳入以後,竟然完全消滅...

大自然互咱的啟示
懷念台灣論壇 / April 7, 2017

「大自然互咱的啟示」 陳柏壽 牧師 頂禮拜給彼個上細漢的嫁出去,chím-má心情加真輕鬆。Chím-má開始想欲chhōa牧師娘去chhit-thô,欲給錢khai hō͘了! 結婚典禮的時,刁工叫老母江太太牽伊的kiáⁿ,叫牧師娘牽伊的查某kiáⁿ入場,互老爸tòe佇後壁。我想這是一個改革。囡仔對紅嬰仔開始,老母顧kiáⁿ比老爸用卡濟心神,所以著互老母行頭前。 我想欲今仔日小可改變講道的做法。代先欲講道前,先留一屑仔時間,互咱佇這禮拜中間,上帝佇你身上或是親人朋友中間所做的代誌,甚物...

對破碎開始講起
台語生活座談 , 懷念台灣論壇 / February 8, 2017

對破碎開始講起 -陳柏壽 牧師- 頂個月欲轉去以前,心內祈禱,希望阿母會當等阮轉去。結果伊無法度等,到位的時,伊已經先轉去,一支腳瘦到chhun一支骨。 我做告別式的時,有kā阿母kap大家講,阮遮的tòa美國的真不孝,佇伊晚年,攏袂當陪伴伊。雖然40 幾年以來,每個月攏有寄錢去互阿母,但是我知伊的心內完全無teh愛錢。我無佇伊身邊,伊的心肝頭親像khì一角。Chím-má叫阿母嘛已經bē hù lah!阿母的死留互我這個天涯浪子一粒破碎的心肝。 看伊的thang-su下面猶藏幾仔斤的...

退休祝詞
台語生活座談 / October 31, 2016

退休祝詞   – 花蓮巴扶以善教會(阿美中會) 阿星阿曼牧師牧會42年 – 蕭鴻志 醫師   揀選無看gâu 呼召無在竅 (khiàu) 委身尚重要 救主啲Chhōa頭 使命作目標 艱苦腹內吼 (háu) 軟弱chhiâⁿ無夠 交託擒著著(khîⁿ tiâu-tiâu) 祈禱才有效 爭戰攏戰了 路站攏走Chiâu 信仰攏守著 攏無失呼召 路尾通交Siàu 互主大榮耀    

心內喪鄉
懷念台灣論壇 / October 24, 2016

「心內喪鄉」 陳柏壽 牧師 咱台語白話字聖經將這字寫做「喪鄉「(sòng-hiong),若親像一個人喪失鄉土,無依無靠,一無所有,非常貧窮的意思。中文翻做「虛心」。 1968年10月初10我坐早起10點的飛機,對松山機場離開,離開彼個時陣白色恐怖的世界。對窗仔門看落去,「再會吧!我的故鄉及親成!我欲來去美國拍拚,人講甚麼好空的攏佇hia!」 He是我的人生,去全世界流浪的開始。阮爸爸用伊教冊的薪水,換美金100箍,囥(khǹg)佇我的橐袋仔(lak-tē á)底。 離開彼間我佇h...

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致