通用的台灣語詞

November 7, 2021
kap 朋友分享

通用的台灣語詞

  1. 下面是目前台灣社會通用的台灣語詞。
  2. 主要資料來源:網路Líne流傳的 “ 1951-1971年間較常講的台灣話你還記得多少, 請保存傳承給我們的下一代吧 ! ”
  3. 收集、整理、校正、編輯、增加白話字(台語羅馬字):賴柏年 2021
  4. 工具:信望愛台語客語輸入法1 版;Tw-Ch台文/中文辭典

 

台文 中文
1.   親像chhin-chhiūⁿ (好像)
2.   眠夢bîn-bāng (作夢)
3.   便所 piān-só͘ (廁所)
4.   順續sūn-sòa (順便)
5.   烏紗 o͘-se (賄賂)
6.   丈母 tiūⁿ-ḿ (岳母)
7.   月給 goe̍h-kip (薪水)
8.   面會 biān-hōe (會面)
9.   番麥 hoan-be̍h (玉米)
10.  這爿 chit-pêng (這邊)
11.  豆油 tāu-iû (醬油)
12.  散赤 sàn-chhiah (貧窮)
13.  腹肚 pak-tó͘ (肚子)
14.  頭家thâu-ke (老闆)
15.  查甫 cha-po͘ (男生)
16.  下頦 ē-hâi (下巴)
17.  佗位tó-ūi (那裏)
18.  寸尺chhùn-chhioh (尺寸)
19.  風颱 hong-thai (颱風)
20.  洗頭毛 sé-thâu-mo͘ (洗髮)
21.  木匠 ba̍k-chhiūⁿ (木匠)
22.  屘仔囝 ban-á-kiáⁿ (么子)
23.  厝鳥仔 chhù-chiáu-á (麻雀)
24.  椅療 í-liâu (長椅子)
25.  青瞑牛 chheⁿ-mê-gû (文盲)
26.  生理人 seng-lí-lâng (商人)
27.  真gâu (了不起)
28.  應菜 èng-chhài (空心菜)
29.  鹹酸甜 kiansngtiⁿ (密餞)
30.  格仔位 keh-a-ūi (攤位)
31.  漏氣 làu-khùi (很不爭氣)
32.  剃頭 thì-thâu (剪髮)
33.  洗身軀 sé-seng-khu (洗澡)
34.  三不五時 sam-put-gō͘-sî (偶而)
35.  有時陣 ū-sî-chūn (有時候)
36.  驚一趒 kiaⁿ-chi̍t-tiô (嚇一跳)
37.  無愛 bô-ài (不要)
38.  牽猴仔 khan-kâu-á (仲介業)
39.  腰子病 io-chí-pēⁿ (腎臟病)
40.  風神 hong-sîn, 囂俳hiau-pai (神氣)
41.  路糊糜 lō͘-kô͘-moâi (爛泥巴)
42.  湊腳手tàu-kha-chhiú (來幫忙)
43.  聽無啦 thiaⁿ-bô-là (聽不懂)
44.  畫虎爛 ōe-hó͘-lān (亂講話)
45.  刣鳳梨 thâi-ông-lâi (削鳳梨)
46.  阮翁 goán-ang (我的丈夫)
47.  火車頭 hóe-chhia-thâu (火車站)
48.  大細目 tōa-sè-ba̍k (有偏見)
49.  七早八早 chhit-chá-peh-chá (很早)
50.   起痟 khí-siáu (發瘋)
51.  放送頭 hòng-sàng-thâu (擴音器)
52.  尪仔冊ang-á-chheh (漫畫書)
53.  不死鬼Put-sú-kúi (羞羞臉)
54.  真趣味 chin-chhù-bī (很有趣)
55.  無出脫 bô-chhut-thoat (沒出息)
56.  病囝 pēⁿ-kiáⁿ (婦入害喜)
57.  炒花枝 chá-hoe-ki (炒烏賊)
58.  紅吱吱 âng-ki-ki (鮮紅色)
59.  囡仔兄Gín-á-hiaⁿ (小孩子)
60.  烏ta瘦 o͘-ta-sán (又黑又瘦)
61.  無棄嫌 bô-khì-hiâm (不要嫌棄)
62.  袂見笑 bē-kiàn-siàu (不知羞恥)
63.  吐大氣 thò͘-tōa-khùi (哀聲嘆氣)
64.  桌仔 toh-á (桌子 )
65.  失志 sit-chì (灰心)
66.  袂當 bōe-tàng (不能 )
67.  查某 cha-bó͘ (女性 )
68.  菁仔 chheⁿ-á (檳榔 )
69.  咒誓 chiù-chōa (發誓 )
70.  毋過 m̄-koh (不過 )
71.  腳手 kha-chhiu (手腳 )
72.  熱著 joa̍h-tio̍h (中暑 )
73.  鬧熱 nāu-jia̍t (熱鬧)
74.  早頓 chá-tǹg (早點)
75.  露螺 lō͘-lê (蝸牛)
76.  牽手 khan-chhiú (太太)
77.  漂泊 phiau-pe̍k (飄泊)
78.  放聲 pàng-siaⁿ (警告 )
79.  丈人 tiūⁿ-lâng (岳父)
80.  猶原 iû-goân (仍然)
81.  干樂 kan-lo̍k (陀螺 )
82.  豬母 ti-bó (母豬)
83.  鼎仔 tiáⁿ-á (鍋子)
84.  門口埕 mn̂g-kháu-tiâⁿ (院子)
85.  烏白講 o͘-pe̍h-kóng (胡說)
86.  肥卒卒 pûi-chut-chut (很胖)
87.  橐袋仔 lak-tē-á (口袋)
88.  好佳哉 hó-ka-chài (還好)
89.  大細腎tōa-sè-siān (連襟 )
90.  倒來tò-lâi, 轉來tńg-lâi (回來)
91.  西米羅se-bí-loh (西裝)
92.  稅厝 sòe-chhù (租房子)
93.  趕袂赴 kóaⁿ-bē-hù (趕不上)
94.  虯毛khiû-mo͘ (捲頭髮)
95.  張 tiuⁿ (鬧情緒 )
96.  姑成ko͘-chiâⁿ (拜託)
97.  好央教hó-iang-kà (好使喚)
98.  歕雞胿pûn-ke-kui (吹牛)
99.  真拚勢 chin-piàⁿ-sì (很努力)
100.   真古錐 chin-kó͘-chui (很可愛)
101.   車畚斗 chhia-pùn-táu (翻筋斗)
102.   酷刑khok-hêng (可惡)
103.   真多謝 (chin-to-siā) (謝謝您 )
104.   無法度 bô-hoat-tō͘ (沒辦法)
105.   膨紗衫 phòng-se-saⁿ (毛線衣)
106.   無外遠 bô-gōa-hn̄g (不很遠)
107.   畫圖紙 ōe-tô͘-chóa (圖書紙)
108.   愛哭神 ài-khàu-sîn (喜歡哭)
109.   筒仔米糕tâng-á-bí-ko (米糕)
110.   好額人 hó-gia̍h-lâng (富有的人)
111.   流目屎 lâu-ba̍k-sái (流眼淚)
112.   皮咧癢 phôe-teh-chiūⁿ (想挨揍 )
113.   祖公仔屎 chó͘-kong-á-sái (遺產 )
114.   真生份 chin-chheⁿ-hūn (很陌生 )
115.   有真濟ū-chin-chē (有很多)
116.   無凍看 bô-tàng-khòaⁿ (看不見)
117.   後一擺 āu-chi̍t-pái (下一次)
118.   真濟年 chin-chē-nî (很多年)
119.   有向望 ū-ǹg-bāng (有希望)
120.   聽無 thiaⁿ-bô (聽不懂)
121.   剖西瓜phòa-si-koe (切西瓜)
122.   歹命人 pháiⁿ-miā-lâng (命很苦)
123.   閹咯雞 iam-kok-ke (捉迷藏)
124.   真賭爛 chin-tù-lān (很討厭)
125.   偷食步 thau-chia̍h-pō͘ (技術犯規)
126.   歹嘴斗 pháiⁿ-chhùi-táu (食慾不好)
127.   飼某囝chhī-bó͘-kiáⁿ (養家活口)
128.   敢袂疼 káⁿ bē  thiàⁿ (會不會痛)
129.   真歹勢 chin-pháiⁿ-sè (不好意思)
130.   結規群 kiat-kui-kûn (成群結黨)
131.   臭頭chhàu-thâu (頭上生瘡 )
132.   隱痀 ún-ku (駝背)
133.   翁婿 ang-sài (丈夫)
134.   天公 thiⁿ-kong (上帝 )
135.   煙腸ian-chhiâng (香腸)
136.   相拍sio-phah (打架)
137.   掠龍lia̍h-lêng (按摩)
138.   怹兜 in-tau (他家)
139.   耳鉤hīⁿ-kau (耳環)
140.   薪勞 sin-lô (夥計)
141.   胃腸ūi-tn̂g (腸胃)
142.   芫荽iân-sui (香菜)
143.   凊彩chhìn-chhái (隨便)
144.   這馬chit-má (現在)
145.   Chhit-thô (遊戲)
146.   日頭 ji̍t-thâu (太陽)
147.   牽成khan-sêng (提攜)
148.   足好chiok-hó (很好)
149.   菜瓜chhài-koe (絲瓜)
150.   先生sin-seⁿ (老師)
151.   目鏡ba̍k-kiàⁿ (眼鏡)
152.   板模pán-mô͘ (模板)
153.   冷著 léng-tio̍h (感冒)
154.   土豆thô͘-tāu (花生)
155.   扶爛pha phô͘-lān-pha (奉承)
156.   剪紐仔 chián-liú-á (扒手)
157.   墓仔埔 bōng-á-po͘ (公墓)
158.   菜脯 chhài-pó͘ (蘿蔔乾)
159.   去出差khì-chhut-chhai (出差去)
160.   雞婆ke-pô (愛管閒事)
161.   Iau鬼iau-kúi (貪吃的人)
162.   行船的人 kiâⁿ-chûn ê lâng (船員)
163.   阿莎力a-sá-lih (很乾脆)
164.   當時行tng-sî-kiâⁿ (正在流行)
165.   媠噹噹súi-tang-tang (很漂亮 )
166.   Holo話Hô-ló-ōe (台灣話)
167.   怪手koài-chhiú (挖土機)
168.   掠狂lia̍h-kông (很激動)
169.   糾筋kiù-kin (抽筋)
170.   做穡人choh-sit-lâng (農夫)
171.   藏水bī  chhàng-chúi-bī ( 潛水)
172.   枝仔冰ki-á-peng (冰棒)
173.   鬥相共tàu-saⁿ-kāng (幫忙)
174.   食糜 chia̍h-moâi (吃稀飯)
175.   lài-tah (打火機)
176.   tuh龜 tuh-ku (打瞌睡)
177.   真失禮chin-sit-lé (對不起)
178.   猴死囡仔kâu-sí gín-á (小孩)
179.   莫怪伊bo̍k-koài i (難怪他)
180.   好步數hó-pō͘-sò͘ (好的辦法 )
181.   古早厝kó͘-chá-chhù (舊房子)
182.   擋袂牢tòng-bōe-tiâu (禁不住)
183.   公家食kong-ke-chia̍h (一起吃)
184.   烏暗眩 o͘-àm-hîn (頭暈暈)
185.   海結頭 hái-kat-thâu (西裝頭)
186.   出頭天chhut-thâu-thiⁿ (有前途)
187.   Mài-chhap伊mài-chhap-i (別理他)
188.   真狡怪 chin-káu-koài (很調皮)
189.   拄拄好 tú-tú-hó (剛剛好)
190.   包心白pau-sim-pe̍h (大白菜)
191.   真勞力 chin-ló͘-la̍t (謝謝您)
192.   拈田嬰liam-chhân-eⁿ (捉蜻蜓)
193.   覅怨嘆mài-oàn-thàn (不要埋怨)
194.   真假仙chin-ké-sian (很會裝)
195.   活欲冷死oa̍h-beh-léng-sí (很冷)
196.   燒阿欲死sio-a-beh-sí (很熱)
197.   跋一倒poa̍h-chi̍t-tó (跌一跤)
198.   雞尾椎ke-bó-chui (雞屁股)
199.   穩篤篤ún-tak-tak (很穩定)
200.   天未光thiⁿ-bōe-kng (天還沒亮)
201.   驚人知kiaⁿ-lâng-chai (怕人知道)
202.   寬寬仔食  khoaⁿ-khoaⁿ-á chia̍h (慢慢的吃)
203.   毋免講m̄-bián-kóng (不必再說)
204.   赦免 sià-bián (原諒)
205.   生囝seⁿ-kiáⁿ (生育)
206.   錢筒chîⁿ-tâng (撲滿)
207.   月娘 goe̍h-niû (月亮)
208.   尻川kha-chhng (屁股)
209.   過身kòe-sin (死亡)
210.   人客lâng-kheh (客人)
211.   塞車that-chhia (塞車)
212.   先覺sian-kak (行家)
213.   棄嫌khì-hiâm (嫌棄)
214.   水雞chúi-ke (青蛙)
215.   轉來tńg-lâi (回來)
216.   落雨lo̍h-hō͘ (下雨)
217.   胡蠅hô͘-sîn (蒼蠅)
218.   凍霜tàng-sng (吝嗇)
219.   真讚chin-chán (很好)
220.   參詳chham-siâng (商量)
221.   厝稅chhù-sòe (房租)
222.   後生hāu-seⁿ (兒子)
223.   桌布toh-pò͘ (抹布)
224.   培墓pōe-bōng (掃墓 )
225.   金瓜kim-koe (南瓜)
226.   捶tûi, 舂cheng (搥)
227.   暗摸摸àm-bong-bong (很暗)
228.   厝尾頂chhù-bóe-téng (屋頂)
229.   跤頭趺kha-thâu-u (膝蓋)
230.   這擺chi̍t-pái (這一次)
231.   親姆chheⁿ-ḿ (親家母)
232.   瘦卑巴sán-pi-pa (很瘦)
233.   外家厝gōa-ke-chhù (娘家 )
234.   紅毛土âng-mn̂g-thô͘ (水泥)
235.   講古kóng-kó͘ (講故事)
236.   食薰chia̍h-hun (抽香煙)
237.   碗公óaⁿ-kong (大的碗)
238.   毋知影m̄-chai-iáⁿ (不知道)
239.   雞僆仔ke-nōa-á (小母雞)
240.   家私頭仔ke-si-thâu-á (工具)
241.   有夠衰ū-kàu-soe (真倒霉)
242.   鼎疕tiáⁿ-phí (燒焦的飯)
243.   土水師thô͘-chúi-sai (泥水匠)
244.   擱再來koh-chài-lâi (會再來)
245.   臭火焦chhàu-hóe-ta (燒焦了)
246.   伊無愛i-bô-ài (他不要)
247.   真無彩chin-bô-chhái (很可惜)
248.   驚saⁿ-siâu kiaⁿ-sáⁿ-siâu (怕什麼)
249.   無辦法bô-pān-hoat (沒辦法)
250.   銅管仔tâng-kóng-á (空罐頭)
251.   出外人chhut-gōa-lâng (異鄉人)
252.   目一nih ba̍k-chi̍t-nih (一眨眼)
253.   下水hā-súi (豬的內藏)
254.   垃圾步lah-sap-pō͘ (歪辦法)
255.   想袂曉siuⁿ-bē-hiáu (想不通)
256.   雞角仔ke-kak-á (小公雞)
257.   身底衫sin-té-saⁿ (襯衫)
258.   剃頭店 thì-thâu-tiàm (理髮廳)
259.   豬哥牙ti-ko-gê (堆高機)
260.   真討債chin-thó-chè (很浪費)
261.   序大人sī-tōa-lâng (父母親)
262.   拖屎連thoa-sái-liân (很悲慘)
263.   無的確bô-tek-khak (不一定)
264.   火金姑hóe-kim-ko͘ (螢火蟲)
265.   試看覓chhì-khòaⁿ-māi (試試看)
266.   炮仔聲phàu-á-siaⁿ (爆竹聲)
267.   覅厚禮數mài-kāu-lé-sò͘ (不必客氣)
268.   倒摔向tó-siàng-hiàng (向後跌倒)
269.   無彩工bô-chhái-kang (浪費時間)
270.   眠床墘bîn-chhn̂g-kîⁿ (床舖旁邊)
271.   倒頭栽tò-thâu-chai (頭部著地)
272.   阮阿姊goán-a-ché (我的姊姊)
273.   緊轉去kín-tńg-khì (趕快回去)
274. 無得無定bô-tek-bô-tiāⁿ (不穩重)

 

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致