一條蜘蛛絲,一粒石頭á

April 22, 1994
kap 朋友分享

一條蜘蛛絲,一粒石頭á

-陳柏壽 牧師-

日本明治時代有二位真有名ê文學家,叫做芥川龍之介 (Akutagawa Ryunosuke),伊tī三十五歲過身以前留hō͘後世一百外篇真súi親像珠玉ê短篇小說,其中有一篇叫做「一條蜘蛛絲」(Ku-mo-no-ito):古早有一位大賊鼓名叫做犍陀多(kandata),伊刣(thâi)人放火,無惡不作。有一回,伊tī山裡teh行,看著土腳一隻蜘蛛teh sô,伊ê腳自然就gia̍h起來,準備beh kā jôe hō͘ 死,但是突然間,伊想講:「放伊去啦」,腳kiu轉來,無kā蜘蛛踏死。

犍陀多死了後,因為在生做歹(pháiⁿ),所以入地獄,tī地獄hō͘火燒、剌chha̍k,非常痛苦凄慘。有一日,佛陀tī極樂世界teh散步,對蓮花池ê水中看落去,一直看到地獄中眾生凄慘ê景像,mā看著犍陀多tī hia teh喝苦。佛陀心內想,犍陀多雖然是大惡人,但是伊在生ê時,至少做過一項好代:有一日伊tī山裡,看著一隻蜘蛛,無kā伊踏死。想來想去,佛陀看著蓮花葉頂一隻蜘蛛teh休息,就用手kā伊掠起來,蜘蛛就放一條蜘蛛絲向地獄ê苦海落去。

犍陀多看著這條銀色真súi ê蜘蛛絲落來到伊ê面前,真歡喜就緊緊用手giú leh,一直向頂面peh去。一直peh,一直peh‥‥這支蜘蛛絲雖然看著真脆弱,但是犍陀多直直peh,蜘蛛絲mā bē斷去,peh到koh二步就beh到地面ê時,犍陀多心內想:「真佳哉,我koh一點á就beh脫離地獄ê苦海。」Hit時伊oa̍t頭向下面看,beh看伊已經peh外koân啦,但是一下看落去,bē直a—lah ! 一個一個kap伊仝tī地獄受苦ê男男女女,親像狗蟻按呢,攏khîⁿŽ tī這條脆弱ê蜘蛛絲ê頂面,tòe tī伊ê kha-chhng後面peh起來,有千千萬萬人,算bē了。

犍陀多看一下,大驚,心想我已經剩(chhun)幾步就到頂面,chiah chē人teh giú,若是斷去,我就前功盡棄了。犍陀多就開嘴向下面講:「喂!恁這陣人啊,這條絲是我ê neh!恁khah緊kā我落去!落去!」但是,犍陀多ê嘴講猶未合ê時,突然間,蜘蛛ê銀絲soah斷去,犍陀多ê身體,親像一粒干樂直直栽落去地獄暗底深坑ê內面。

Tī地獄烏暗ê天空,月光星光攏無,只有剩hit條幼幼ê銀色ê蜘蛛絲吊tī半空中hiàⁿ kông hàiⁿ, hàiⁿ kōng hàiⁿ‥‥。極樂世界蓮花池ê蓮花,並無因為按呢來停步,繼贖開出玉ê白花,白花ê中央,有金ê花心,發出安靜ê清芳。

Tī咱目睭前台灣文化ê情景,tú親像犍陀多ê地獄圖,人人攏親像石頭沉淪落去tī池底,看起來真正無望,有心ê人雖然親像hit隻蜘蛛用心專工放一條蜘蛛銀絲,期待受壓制ê同胞脫出苦海,但是人人攏親像犍陀多,因為受統治者自私自利ê教育,各人kan-na顧家己,無管民族文化運命ê死活。

古早有一位巨人名叫做歌利亞,不但身體大叢,koh全身重武裝,真正是抵天巨霸,手可遮天,戰無不勝ê戰王。有一遍,歌利亞tī山ê hit旁teh kap敵人喝戰:「敢ê人,緊出來!」山這旁ê陣營,面臨這位巨人,人人phih-phih-chhoah,無人敢出面,無想著有一個飼羊ê gín-á,叫做大衛,瘦koh薄板,伊soah勇敢khiā出來。細漢ê大衛khiā tī歌利亞ê面前,戰甲穿tī身軀上soah bē行路,親像tú孵出殼ê雞á kiáⁿŽ,面對著兇猛ê獅熊。台灣文化語言復興ê運動所面對ê統治者,就是親像大衛面對歌利亞,完全bē比phēng得。但是這個瘦koh薄板ê大衛,去溪邊khioh幾粒細粒石頭á khǹg tī lak-tē-á內。歌利亞chông來ê時,大衛用伊拍鳥用ê鳥phiak á,用一粒圓滑ê細粒石頭á,直接射入去巨人ê頭殼內,一聲kā伊解決掉。

台灣文化語言ê復興運動,雖然面臨ê是烏暗無望ê地獄;面臨ê是斬殺咱文化根ê統治者,但是天頂若是有上帝,或者是佛陀ê保蔭,伊一定準備一條銀ê蜘蛛絲,抑是準備一粒細粒石頭,來普渡眾生,拍倒敵人。「台文通訊」是咱台灣人運命中ê一條看著真脆弱ê救命蜘蛛絲,是咱台灣人hit支鳥phiak á內ê hit粒石頭á。願所有「台文通訊」ê負責同仁,以及千千萬萬ê讀者諸君,大家珍愛疼惜這條銀絲、這粒石頭á,用伊來拍敗敵人。

(本文是「台文通訊」第29期ê社論,April 1994)

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致