阮 Gentelman

April 20, 2019
kap 朋友分享

阮 Gentelman

作者:張復聚  2001 8/3

背景說明:

阮兜有飼4隻狗仔。代先飼- -ê是狐狸狗,大約3公斤,就是主角Gentleman,是公- -ê;koh來是軍用狗,25公斤,叫做阿肥ê,是公- -ê;koh來是一隻pointer,15公斤,名叫Candy,是母- -ê;上尾是袂曉分類ê流浪狗,3公斤,A-Bái- -ê;ah-bî-á就是一隻鴨。

Gentelman

Gentelman 是我飼ê 狗仔, 伊tī 7/28 透早死去。

Gentelman,你chit-má 咧創啥?咧睏?今仔日有食啥物無?恁遐會寒bōe?你ê正腳敢猶會疼?Kā你注射ê位好bōe?

7月30 彼日送你出山:我用塑膠袋仔kā你包leh, kōaⁿ去狗仔店,交互火葬場ê頭家。拜託伊kā你火化。我想著足m̄甘!欲離開ê時,我一直摸彼kâi塑膠袋仔,心肝ìⁿ-á撲撲chháiⁿ,喉管淀- -起-來,目屎含目墘,háu tī心肝底。驚hō͘頭家看著,hō͘人笑。

你tòe我有12年遐久。我真罕得kā你惜。準有,mā是提好料ê hō͘你食niâ。Chēng搬過來Làm-po͘ (坔埔)了我就m̄-bat kā你mo͘h過。我對狗仔無甚物好感,因為細漢bat hō͘狗仔咬- -過!會掠你轉來飼是因為你ê主人拄好是我ê患者。伊tài尿毒症,著ài靠洗腰子過日。我不時kap伊開講,tī伊洗腰子無聊ê時陣。我聽伊講恁母a 生bē少狗仔囝,koh kā你掠來送人。我就是你古錐得人疼ê 生張sahⁿ著!才會chhân-chhân kā你mo͘h- -轉-來!M̄過我mā無定定kā你mo͘h,kā你惜。

你敢猶會記- -得?起頭你細隻,m̄-bat 規矩,佇厝ni̍h烏白咬。膨椅、淺拖,皮鞋kap 衫仔褲攏hō͘你咬kah碎糊糊。我khí-mo͘ bái就kā你關tī便所。路尾你koh tī hia烏白放屎尿,我規氣kā你tàn去4 樓尾頂!hō͘你一個孤單tī hia。這款ê日子攏總拄好1年!

1990咱搬來坔埔了後,你ê天地變kàu闊闊闊!Tī chia你上大。阿肥- -ê(公- -ê)kap Candy (母ê)攏猶未來。150坪ê空間隨在你走、跳、lòng、闖 (chông)!魚池仔你mā跳落去sńg。後來koh有鴨bî-á來做伴。日時kā你sai-nai,瞑時kap你kheh燒,睏相倚。Che應該是你ê好天年。阿肥- -ê來,你猶是老大- -ê。Candy mā仝款。雖罔你hàn-chháu上蓋細,in mā攏認定你是大- -ê,毋敢kap你假痟。上hō͘你khí-mo͘ bái kap鬱卒- -ê可能是Candy teh痟『發情』ê時, kan-ta阿肥- -ê通倚- -去,攏無你ê份,害你 “看有食無kan-ta癮(giàn) ”!

你細細隻。鐵門縫穿- -一-下就出–去。逐日你攏tī咱chia作管區- -ê。隔壁Sò͘-sàng in兜,對面王經理ê厝,tò-pêng曾- -先-生ê門口攏是你ê地盤。無別隻狗比你較大!每日中晝,郵差先生若來,你就下性命吠,áuⁿ-áuⁿ 叫。郵差真受氣,就用叉仔kā你siāu,kā你槓。會記得有一擺你hō͘人槓一下kaiⁿ-kaiⁿ-叫,差一下仔跛跤!M̄過你猶是m̄驚死,照常tī門口顧,看著郵差mā是繼續吠。人講「狗吠火車是無路用」;你是「狗吠郵差討皮痛」!Ài,恁狗仔國- -ê ná會遐呢chheh郵差?

逐擺我若tī埕ni̍h teh做穡,你攏會行倚來,恬恬仆tī hia,頷頸tah-tī土腳,目睭大大khian,金金kā我相。你彼款ê眼神我足佮意。是hiah-ni̍h-á自然kap輕鬆,無煩無惱。若像teh kā我講 “頭–ê,我真愛kap你做伴呢 ”。你就按呢恬恬掠我金金看。我若kā你眼- -一-下,你就尾溜搖- -兩-下。我上愛這款場面 kap氣氛:咱互相攏有感受對方ê存在kap互相關心ê好意;卻無造成互相任何ê不安kap困擾。我攏加減會kā你so- -一-下。表示我ê愛惜,雖罔我m̄是真愛狗仔。總是真罕得kā你mo͘h。

會記- -得-無?Candy 拄來彼站仔,我逐工食飽siuⁿ閒chhōa恁去仁美國校運動埕走。我走做前hō͘恁jiok。你、阿肥ê kap Candy 攏走kàu足歡喜。彼陣A-Tekk才8 歲、I-Mee 5 歲、I-Maa 39歲、我41歲,你才1 歲thóng niâ。咱攏做伙出門。雖然逐擺攏規身重汗,mā感覺真爽快kap khí-mo͘-giang。算起來mā已經是10年前ê代誌ah。真緊!人生mā無幾個10年。

你hō͘我上khí-mo͘ bái- -ê 就是叫bē來!有一暗,我beh關門去睏,tī門口叫你入- -來。叫規晡,你就是m̄肯入- -來。Koh做你走- -去!我火大khí-mo͘ bái,出去kā你掠- -入-來。我嘴ná chhoh,手ná kā你拍頭殼。你hō͘我拍了真痛,sòa大聲kaiⁿ, koh beh kā我咬!hō͘我拍chi̍t-ê koh khah thiám!!入去房間了後,我才開始反悔!我ná會kā你拍kàu hiah thiám?Bē輸欲kā你拍hō͘死leh!彼暝一直teh想,m̄知會kā你拍一下頭殼歹- -去-無?我承認彼暗酒lim siuⁿ-濟,駛性地,才下hiah-ni̍h粗魯!真失禮!

有幾擺你感冒,喘氣會hiu̍hⁿ,鼻頭ta-ta,流目屎膏,嘴舌吐吐,無元氣。我看著真m̄甘。用藥仔hō͘你食。M̄過我m̄知藥量欲按怎算。好佳哉,我ê好朋友郭醫師是獸醫。伊教我怎樣kap藥仔hō͘你食。預防射mā是伊免錢予我藥仔kā恁注- -ê。Taⁿ,你攏bē koh再感冒ah。我m̄知kiám ài替你歡喜?

你ê頭前正腳,真早tio̍h生瘤。起頭我攏無要意,想bē到sòa愈來愈大。到半年前ê款,你開始行著路用chhiáng- -ê,我才知影代誌嚴重ah。總是獸醫mā認定無要緊。我就無koh kā你關心,逐工看你用3枝腳chhiáng- -leh,chhiáng- -leh。看kàu我家己嘛痲痺!這站仔,

I-Maa出國,我koh為著民視8月初5 beh發表論文kap TLH 8月19 beh成立,逐日mā無閒到1  點外才食中晝頓。暗時轉去到厝攏mā足thiám。簡單khiat寡仔飼料hō͘恁食著開始無閒我ê代誌。攏無通kā恁看- -一-下。到7 月10外有一日I-Mee kā我講你的腳teh爛,koh有臭味。我才斟酌看。阿娘喂!你ê 腳底仔已經爛beh一半lah!骨頭mā看現現!我看一下,一方面鼻著臭味無爽快,另外mā感覺我這個頭- -ê失職,無責任!我ê心肝像刀teh割!規工心情攏足bái。彼日我攏總食一頓飯niâ。無法度,我家己kā你注射。用上強ê藥仔,Amikin,kā你注。I-Maa mā看你可憐,去買好料ê來hō͘你食,希望你ê 抵抗力會較強。注5 工感覺有進步,就停- -落-來。過無幾日聽著你teh hiu̍hⁿ,我就知影這聲bái lo̍h!Koh再kā你注射。

7 月28彼暗,台北hia ê囡仔來咱chia。彼暗我載in轉去。我看著你無甚麼元氣,仆tī土腳,喘氣mā真食力。彼陣我真知影你可能拖bē過隔轉日!你kā我提hō͘你ê肉凊彩食- -規-嘴ah,就擱仆leh!我mā無擱chhap你,入去做我ê代誌!

7 月29是禮拜,我ài去上班。我beh出門ê時,看著你倒tī埕ni̍h,4 腳直直。目睭koh有真濟胡蠅teh chn̄g。我倚去kā你摸,你ê身軀冷冷,4 腳硬硬!你已經離開我做你家己走- -去! Ai, Gentle!你真正去ah!我無想beh哭,哭mā無路用!你我ê緣份到chia完結lò͘。希望你去tī快樂ê世界。無煩惱lò͘。

照我ê醫學知識判斷,你應該已經過氣5 點鐘左右。算來你是tī 7月29 ê透早2,3點斷氣ê。

Taⁿ,我轉去ê時bē koh聽著你吠ê聲,這種會hō͘我心安koh親切ê聲;tī埕ni̍h做工ê時無你koh來kap我sio相,kā我sai-nai。總是感覺失去甚物,卻講bē出來!

送你出山,總會目箍紅,鼻管酸,心情鬱卒。M̄過, 這是事實。Mā是無法度通改變ê代誌。寫這張批hō͘你,簡單欲記錄kap數念咱ê這段緣份。同時mā通透我內心ê不安kap抱歉。

再會lah, Gentelman!Koh hō͘我惜- -一-下!

2001 8/9

小可酒醉,坔埔厝ni̍h。10:47 / PM

漢羅版:

賴柏年改寫

張復聚修改25 March 2019 坔埔,鳥松區,高雄市,台灣國。

kap 朋友分享

One Comment

  • loapheklian March 12, 2019 at 7:49 pm

    台語的輕聲的記號是–, 不是兩個-連接在一起, 可能改進嗎?
    hó–bô, 好–無,
    chhù–nih, 厝–nih,
    sǹg–khí-lâi, 算–起-來

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致