Mele Kalikimaka Tī Hawaii 過聖誕

January 16, 2002
kap 朋友分享

Mele Kalikimaka Tī Hawaii 過聖誕

– 陳柏壽牧師 –

「Mele Kalikimaka!」就是本地話ê「聖誕快樂!」ê意思。你若會曉用這句kā人恭喜聖誕,表示你是在地人,物件賣你半價。另外,你若將阮ê Hawaii唸作Ha-wa-ií,人tō知你是外口來ê。Tio̍h-ài唸作Ha-va-ii才tio̍h。

阮搬來Hawaii今年是過第三個聖誕節。聖誕若到,阮hit位New York生ê第四kiáⁿ就kāu-kāu唸講:「無成聖誕節!樹葉á是青青sìm-sìms,天空亦無落半片雪!」我知影伊心內第一懷念ê,是白色世界ê White Christmas。講he才是「真正」ê聖誕。會記得有一年聖誕ê中晝,氣溫koân到攝氏30度。

想著古早tī孔子廟邊大龍峒(tōa-lông-pōng)教會ê聖誕節,無論透骨ê北風按怎厲害,阮TKC青年團契有人踏li-á-kah(三輪車ê “rear-car”),有人騎鐵馬,去一間一間會友ê厝報佳音,兼收pháiⁿ銅舊錫簿á紙,來變賣作團契ê費用。每年ê報佳音,人人唱「平安暝,聖誕暝」唱chiâⁿ百遍,嚨喉唱到sau聲,但是青年人ê心肝火熱。我流浪全世界去到tó位,若想著hit陣ê聖誕節,攏感覺著是我人生上幸福ê一段。阮hit水(仝期)ê青年,親像仝期ê櫻花,作伙到,同齊離開;但是花開到eng-phōng-phōng,開到真燦爛美麗。我hit期有真chē人去作牧師。

台灣來ê「蕃薯仔」tī Hawaii大概有6,000粒,大部份攏tòa tī阮這粒「芋仔 」(Oahu)島。有人tòa三十外冬,tòa到面形攏變作芋仔蕃薯,m̄知伊是芋仔,抑是蕃薯!?In會tàng tī chia tòa落去,適應落去,有一種蕃薯仔ê潛能kap智慧:將芋仔kā變作蕃薯。譬如講,阮兜門口往東去ê主幹公路叫Kalanianaole,蕃薯仔千記萬記to記bē tiâu,攏唸作「腳那會hiah-nih烏leh !」;Waikiki Beach叫作「歪koh khi-khi!」;人teh海中看魚á游水ê Hanauma Bay,因為去tio̍h爬koân爬低,叫作「阿媽,un-ná爬!」;人人買貴sam-sam ê高級市場 Ala Moana,叫作「啊那無欲啊那!」;教會頭前ê hit條路叫作「你好!你好!路」(Liholiho Road)。

Tùi上東ê「阿媽un-ná爬」駛向上西ê陳執事種蘭花ê Waianae,若無tòng車,免一點鐘tō會到。「芋仔」是一粒真小ê島,但是全州將近70% ê人口攏集中tī這小島,是全州ê政治、教育、文化ê中心。阮有三條值得誇口ê「州際高速公路」(Interstate),mā攏用美國本土ê皇冠作記號,大大字寫H-I,伊不過30哩(H-2,有7哩外長,H-3是新起ê,mā不過chiâⁿ十哩),koh駛tō駛落去太平洋啦!人客若來,阮攏kā人講阮ê高速駛公路是「世界一」ê。

阮對外宣傳「世界一」ê,猶有阮ê海水。阮四周圍ê太平洋攏是深海,海面佔地球全體ê三分之一,親像地球ê腹肚。有一日,上帝忽然hō͘太平洋ê正中心火山爆發,阮這個Hawaii島才浮出來,親像是地球ê腹肚中心ê肚臍。肚臍是生命的源頭,地球ê營養攏是tùi阮chia灌入去ê,所以阮代表人類生命ê中心。海水青ssìm-sìm。

六個島ê四周圍不管時有tùi墨西哥沿赤道向西行ê黑潮,黑潮內有tùi台灣西岸、日本生卵出產ê海龜,in過Aleutian群島、Alaska、加拿大、美西、墨西哥,才s˜h到阮Hawaii。TĪ Hawaii歇睏六個月,看觀光客,遊覽各地,in才koh se̍h去Philippines,轉去台灣。按呢se̍h一 lèng(圈),差不多六、七冬。In一世人活六、七十歲,所以in一世人來訪問Hawaii十擺。來到Hawaii,看著chiah-nih súi ê海,迷人ê海,一日有36種ê色彩,tùi淺綠到深藍,koh有親像細粒珍珠ê白砂ê海灘。

每年十一月tī阮四周圍海邊,有另外一個遠路來ê人客,就是tùi Alaska來ê海翁(鯨)。In一對一對來阮chia生kiáⁿŽ,就是阮厝ê鑽石山(Diamond Head)對面ê海面,時常有海翁雙親kap新生kiáⁿŽ噴水thit-thô ê風景,一直等到明年三月in才會轉去Alaska。

Hawaii天氣chiah-nih好另外一個原因是貿易風(trade-wind)。一年365日,一日24小時,貿易風tī地球ê肚臍四圍teh吹,hō͘阮冬夏ê溫差只有二度,亦hō͘阮ê寒天無成寒天,koh有雨水。鑽石山開始變綠色ê時,人就知聖誕節beh到啦。阮ê隔壁島Kauai一年落雨12,344mm,是世界落雨上chē ê所在。

因為有「貿易風」,阮ê祖先差不多一萬年前tō已經tī南太平洋ê大島小島中間,用帆船自由來往,所以人叫阮作南島民族(Oceanic/Polynesian People),是「世界第一」ê海洋民族。恁若來Hawaii,看著阮ê面,kap恁tī台灣生作仝款仝款,免奇怪,因為阮本來kap恁就是仝種族ê祖先。有科學家已經發現阮ê祖先ê起源地原來就是台灣,因為台灣是南太平洋中ê大島,物產豐富,自給自足,幾萬年前就是南島民族文化ê中心,kap漢民族黃河作中心ê文化完全無關係。一直到今á日阮kap亞洲大陸民族第一無仝ê所在,就是阮ê海洋性格、阮冒險ê海洋精神。一隻獨木舟,khah遠ê海島阮to去!

古早阮掠著第一尾親像炸彈ê大尾魚,阮阿爸真歡喜,叫講:「啊!魚á!」;掠著另外一尾,mā真大尾,就講:「這尾,mā魚á!」;第三尾掠著是青綠色ê扁扁,mā叫講:「Mā魚á!mā魚á!」所以今á日你若來阮Hawaii ê魚市場,阮土產ê三種有名ê魚,就是:「Ahi,Mahi,Mahimahi!」你講阮ê話kap台灣話有仝款抑無?

阮這「世界一」ê物件,講mā講bē了:無風颱,無地動,水清氣,無毒蛇。講著水,恁一定bē相信,阮無溪,無湖,beh按怎有淡水?原來阮攏是積落雨水來lim ê。台灣人講:「好天toh積雨來糧!」;阮是「落雨天toh積好天水!」阮ê水雖然是無像NewYork水冷sǹg-sǹg,是lah-lun-siô,溫溫a,但是阮tī觀光手冊內,攏寫阮ê水是全美第一,恁去全島se̍h透透,水道頭開開就會tàng lim。

今年已經第三年ê聖誕,漸漸我會感覺著我ê肉體kap生理上有進入本地ê自然條件。親像門口hit欉雞卵花(plumeria)kap鳳凰花(flamboyant)到十一月,雖然氣溫猶真kôaⁿ,伊ê葉á自然會落了了。仝款,我到十二月暗時睏tio̍h加蓋一領棉被。我ê肉體已經去hō͘ Hawaii同化去了。

但是另外一旁ê我,精神意識ê我,猶未。我時常kā我ê會友講,任何時陣你若產生「世界一」ê滿足ê時,就是已經家己設定界限ê時。Hawaii ê自然條件和諧美麗,並無相對表示咱ê人文思想意識型態亦仝款行tī人ê頭前。人畢竟是生活tī逆境中才會奮進ê動物。人將毒蛇tī島上thâi kah光光,表示自然生態另外一面ê不平衡。生態平衡,是一種戰鬥競爭中ê平衡。無蛇ê所在,kap人ê心理仝款,缺少一種對立ê力量,精神kap意識ê奮進kap抗疫ê能力亦減少,自然容易滿足,容易變作「古井水雞」,認為家己是「世界一」。

這三年中hō͘我感觸第一深ê代誌,就是Hawaii ê「Aloha」。人人嘴唇邊攏掛一個Aloha。Aloha本來是人人平等友善互待ê意思,但是我世界se̍h透透,看著階級意識第一深ê所在,就是Hawaii這個所在。Tī本地居民ê深層意識ê內面,潛伏著一種無限ê階級封建觀念:種族階級、經濟階級、語言階級、職業階級、學歷階級,kap真chē普通人想bē到ê階級隔閡。這個階級心理,攏蓋(khàm) tī Aloha ê魔術口語ê下面,活跳跳teh存在。有意無意ê中間,我看著大部份ê在地人,對khah koân階級人物ê崇拜、敬畏、屈服,kap神聖不可侵犯、百依百順ê態度,自然產生一種陰溼、自私、自滿、自大ê典型ê「島國根性」ê心理。

Tī攝氏30度ê Hawaii過聖誕節是一種人生中真大ê挑戰,一種對精神意識真大ê挑戰,一種對沈重ê靈魂ê真大ê挑戰,一種對我整個人生ê進路ê挑戰。

(本文刊載tī「台文通訊」第83期,Jan.,2001)

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致