來去Hawaii結婚!

October 4, 2002
kap 朋友分享

來去Hawaii結婚!

-陳柏壽 牧師-

『Gokekkong Omededogozaimas!』主持婚禮ê牧師照英文字母唸了,結婚結束啦!公司準備ê超大型ê limousine停tī門口; 一批出去,另外一批入來。入來到出去,前後bē超過30分鐘。

「Hawaii是山明水秀,人傑地靈ê好所在,充滿著Romantic ê氣氛。」Che是作日本生理ê結婚公司tī各地報紙、雜誌,甚至飛機頂ê電影ê廣告。莫怪日本青年舊年有七萬對tī海外結婚,其中七成以上是來Hawaii結ê。有人講東京都有23區,Hawaii是東京都ê第24區,專門hō͘人結婚用ê。

頂番我有寫一篇『啊那無欲啊那!』描寫來Hawaii生活thàn食真無簡單。但是這種「結婚公司」是百業蕭條中ê「一枝獨秀」,發展真緊,無人thang比。是本地上蓋好經營ê大企業。

公司hak有真chē 2/30呎長ê超大型轎車。Hit種車tī紐約kap東京真少有,若有,就是黑社會大lô͘-môa ê標記車,普通人真少坐。 TīHawaii,這種車是用來載新娘、新郎ê專用車,內底是闊bóng-bóng,排一kóa假花,二人坐tī內面,感覺真大pān,駛tī路頂,一隻車佔二、三隻車ê路面。Hawaii ê人已經習慣這種光景,kap這種車共存生活。

公司差不多是無本生理,買空賣空,純服務業。經理是專門去登廣告,chhōe顧客ê線路。另外就是Limousine司機、攝影師、專門唱Hawaii歌ê歌手。另外就是專門kā人結婚ê職業「結婚牧師」kap專門kā人彈結婚進行曲ê職業「結婚琴手」。

因為是專門結婚ê職業牧師,所以日本話無必要會通,kan-na照字母唸ê「証婚辭」唸會通,就有飯好食。這種牧師大部份攏無teh牧會,只要去州政府登記一個號碼,就有資格。親像teh看病人按呢,半點鐘完成一對,有一日結婚十外場ê牧師,「生理」會使講真好,收入mā真koân。

若是會曉彈琴,尤其是彈管風琴ê人,來chia是真好,因為真需要這種職業ê琴手。禮拜日尤其是琴手欠人。每一場ê婚禮攏彈仝款ê曲,一日若彈十擺,一年就彈幾千擺。所以in是控制結婚式時間ê主腦,in若彈khah緊,結婚典禮就khah緊完成。結婚公司ê琴手一般彈琴攏彈真緊,新郎kap新娘著三步作二步行,親像機器teh行路。

另外結婚公司攏有安排一位在地ê查某人來唱Hawaii ê「結婚祝歌」。用本地原住民ê詞kap調。無人聽有伊是teh唱啥,調mā無清新ê氣味,有時á hō͘人感覺去葬式唱khah得當。
想起來mā真可憐:咱作父母ê,kā in chhiâⁿŽ大漢啦,taⁿŽ遇著娶嫁ê人生第一大代誌ê時,in soah來「離鄉背井」,去到一個青疏ê所在,tī一間青疏ê建築物,tī一位完全無熟悉ê青疏ê牧師ê面前,依賴一位心靈已經痲痺ê琴手kap歌手,完成in ê「人生大事」。

因為結婚公司真欠會曉講日語ê牧師,所以真chē人來邀請我做這種頭路。有真chē擺我去見習這種婚禮,看著牧師若hoah講:「新郎、新娘入場,親人朋友請起立!」ê時,只有我kap hit位駛車ê司機khiā起來,全教會攏空空無人。牧師講:「親人朋友致謝詞!」mā攏無人出聲。我ê心肝頭,看著hit二位青年ê面,著chat起來。

我想起古早細漢tī古坑溪邊厝庄ê日子。若有啥物家庭beh結婚,十日前、八日前全庄tō攏知透透。一年前tō「送定」,全庄各口灶攏食人ê大餅。結婚hit日,全庄ê人攏出動,gín-á tī街á路走來走去,辦桌mā攏佔大路街á辦,無人敢講話。全庄ê人為著hit對新人歡喜。

阮gín-á人攏tòe tī新娘轎ê後面,沿路走沿路hoah:『新娘súi噹噹,褲底破一空,後壁爆(pōng) 米芳,爆一下新kiáⁿŽ婿無頭鬃!』面攏lu入去轎內,偷看新娘外súi!新娘beh離開親父母,一旁歡喜,一旁悲傷,mā有新娘teh流目屎ê。但是人人攏知,he是一種幸福ê目屎,因為伊有親成五十、朋友七十、厝邊隔壁一百ê祝福。

是按怎tī人生上蓋重要ê結婚禮典ê時,將家己父母、親成、朋友放棄一邊,離開草根大漢ê故鄉,來到這個青疏ê Hawaii呢?

是m̄是結婚典禮已經m̄是啥物「人生大事」呢?是m̄是基督教ê人文思想,已經將原本真重要ê聖禮典ê一種,世俗化作有也好,無也無要緊ê儀式呢?

有人講tī日本故鄉結婚tio̍h開500-1000萬日圓ê費用,負擔bē起,所以來Hawaii。一、二千kh¢美金就會tàng解決。實在講起來,我tī日本庄腳,結婚真樸素,但是真有情,mā m̄免開啥物大錢。「錢」,無應該hō͘人作心靈形骸化ê藉口。

Hawaii已經有真chē大間教會,週間租人作結婚專用ê場所。結婚公司企業化,mā起真chē小小ê教會tī海邊,hit種教會真súi,但是無人teh作禮拜,只有專門hō͘人結婚,連禮拜早起mā teh結婚。

In唯一ê理由是:Chia ê無信主ê青年來「教會」結婚,就有機會來接受福音。這種講法,就是最大ê問題。In beh結婚以前,tō知影一、二千kho͘ hō͘這種結婚公司去處理,就一切ok。In心目中對教會ê第一擺ê印象,亦就是第一大ê誤解,就是用「錢」ê目睭來看教會,用世俗ê眼光來款待教會ê聖禮典。
Hia ê暝日輪流teh「處理」結婚典禮ê牧師、司琴、歌手本來是面對著一對心靈上敏感,內心上充實,上熱情ê青年。但是因為結婚典禮ê職業化,雙方面ê心靈自動化儀式化,完全無法度達到結婚ê美麗、淨化、心靈ê提昇、心靈ê誓約ê境界。莫怪大部份這種青年tī典禮完成,踏出教會門口ê瞬間,mā kā教會講「Sayonara!」啦。

我相信這種「時行」無偌(jōa)久一定會傳染去台灣。台灣ê青年男女已經開始有人成群結黨來去Hawaii結婚啦!我做一位台灣教會ê牧師,苦勸恁m̄-thang來。恁若真正hiah-nih愛來chia結婚,m̄-thang交hō͘「結婚公司」去處理。恁thang kap本地唯一ê台灣教會連絡,但是ài先kap我有一個約束:提早幾日到位,我beh kap恁好好講道理、準備心;認耶穌基督作恁兩位一世人ê救主、受洗禮。然後我才會歡喜kā恁主持恁ê結婚典禮,免錢。若無這種ê覺悟,請恁一定tī家己所疼ê故鄉,完成恁ê人生大事。

(本文刊載tī「台文通訊」第80期, Oct.,2000)

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致