忽 然 間 ê 人 生

January 9, 2005
kap 朋友分享

『忽然間ê人生』
路加福音5:1-11; 約翰福音21:4-11
陳柏壽 牧師   01/09/05

阮查某囝細漢ê時,我kā伊講:『Kyoka, 你nái按呢一直teh看電視,頭殼會變gōng-gōng oh !』伊tō佇伊ê讀冊桌頂用紙條仔,寫講:『No more TV !』貼佇hia。手若teh癢,想欲開TV ê時,就看著伊家己寫ê『No more TV !』手tō kiú–轉-去。

最近我tiāⁿ去釣魚仔,牧師娘tō kā我講:『你釣魚仔釣siuⁿ久,頭殼會gōng-gōng oh !』我tō佇我ê讀冊桌頂寫一個字條仔:『No more fishing !』讀冊讀到真倦,手癢癢,想欲去giâ 魚釣仔ê時,tō看著家己寫ê『No more fishing !』彼幾字佇我ê目前,手tō kiú–轉-去,乖乖仔閣入去冊房讀冊。牧師娘雖然干單會曉講幾句仔台灣話,但是伊會曉用『你ê頭殼gōng-gōng』抑是講『你ê A-ta-ma khong-khong—lah !』來罵我,hō͘我驚一tiô。我若掠魚轉來,伊攏嘴tù–tù,目睭會kā我gîn,我tō乖乖仔家己去灶腳,匿teh thâi魚仔。

俗語講:『仁者樂山、智者樂水』。愛接近水ê釣魚人,應該是khah有智慧才tio̍h、thài會使講伊gōng-gōng?

我ê人生是釣魚大漢–ê,對雲林ê莊腳,阿公ê魚池仔釣鯽仔、tâi仔、草魚、thô͘-sat開始,一直釣到東京灣ê橫濱、三崎、千葉、橫須賀,一直釣到Chesapeake Bay, Long Island, Massachussett, Hiwaii,一直釣到Seattle。見若有水ê所在,攏bat看過我giâ一支魚釣仔,gōng-gōngg á khiā佇hia ê 形影。

我佇台南教冊ê時知影奇美ê大頭家許文龍一禮拜有二、三日,一個人giâ一支魚釣仔gōng-gōng á佇海邊釣魚仔。聽講哲學家Rousseau、Socrates、Karl Barth,甚至Bush總統mā來Seattle釣salmon。。

釣魚仔人一般講老實人khah濟,你若問伊叨一角釣khah有,伊一定bōe àng-tō͘,bōe驚你知,一定會kā你講彼叢樹仔腳hia,魚仔上濟。你問伊用甚麼餌,伊會教你講今仔日tō͘-kún-a (nightcrawler)上愛咬。別人若giú著大尾ê,人人攏kā伊<拍拍手>,大家攏kap伊作伙歡喜。釣魚仔人ê話,干單有一點你bōe使完全相信,就是講伊若講伊giú無–起-來彼尾是gôa á大尾,你一定m̄-thang kā伊完全<信道>。

釣魚仔人若看著水,tō想m̄知有魚仔–無?!若看著魚仔,tō一直欲chông–落-去。黃武東牧師來去Hawaii thit-thô ê時,去到Hanauma Bay teh hō͘人看真濟魚仔ê所在,武東牧師看著魚仔,伊tō chông–落-去-啦,帽仔脫起來tō欲ko͘魚仔,人kā擋mā擋bōe-tiâu,因為伊臭耳人,人teh喝伊聽無。阮爸爸去日本、美國逐所在看阮,阮若出門,伊攏bē愛去看甚麼歷史博物館、甚麼觀光勝地。阮坐佇車底,駛仔駛,到尾阮爸爸攏會問講海是叨位一邊?

來到海邊,天連水,水連天,廣闊無限ê世界。看著海ê爸爸,目睭規ê金–起-來,面色規ê súi–起-來,充滿著喜樂、期待kap幻想,親像五、六十年前romantic時代teh jiok阮媽媽ê 時ê面形。

基督教是水連天、天連水ê海洋ê產物。咱ê主耶穌是佇加利利海大漢ê人物。伊ê學生攏是討海人、掠魚人kap釣魚人。偉大ê保羅先生是去海外,浸鹹水轉來ê牧師。基督教經過希臘、羅馬去到英國、西歐,來到美國、加拿大,傳來到日本、韓國、台灣、菲律賓,攏是海路文化ê產物,kap內陸沙漠ê猶太教、回教、印度教、儒教,有完全無仝款ê體質。

釣魚人所親近ê水有真濟人所bōe瞭解ê神祕。人類對內太空ê一切,可以講是矇矇眇眇,比對外太空ê瞭解加真少,尤其最近發生ê tsunami ê大災難,咱佇頂禮拜ê查經班中,引起大家真深ê討論。基督親像大海,但是大海無情。究竟上帝佇叨位?大家ê疑問,總結在佇:上帝你有應允挪亞,今後無欲用大水淹死人,閣用虹作證明(創9:11-13),閣上帝回答約伯ê話mā講,伊kā海水定界限,閣安門kap鎖,kā伊講:『到chia為止,bōe使pôaⁿ過,你狂傲ê湧,tio̍h到chia停!』(伯38:10-11)

Tú過Christmas ê透早,藍色ê天,平靜ê海,忽然間,bô-têng-bô-tî海湧親像烏sìm-sìm ê水壁按呢khàm過來。15萬人淹死佇海內面。上帝豈活佇烏sìm-sìm ê海湧內面?

咱無必要因為咱來教會,tō講chiah-ê代誌攏有答案。尤其是作牧師人,m̄-thang chhìn-chhái為上帝講話,m̄-thang chhìn-chhái tō甚麼上帝ê意思。咱信主ê人,應該知影,『無答案』本來就是咱ê信仰ê一部分。

彼日有王教授講伊ê意見。伊講上帝是真、善、美ê源頭,上帝kap惡無關係,上帝絕對無活佇tsunami ê內面。這種確信,hō͘真濟兄姊得著khah濟 ê安慰。按呢講起來,上帝若無活佇烏sìm-sìm ê tsunami內面,上帝就是teh kap hiah-ê hō͘ tsunami食去、喪失生命ê人,作伙流目屎,上帝就是teh抵抗tsunami ê力量,上帝teh kap tsunami相戰。上帝kap惡魔絕對分到清清楚楚,上帝惡魔絕對無kô-kô纏作一伙,上帝m̄是『善惡一體』『水火同源』ê上帝。

按呢講–起-來,咱teh講主耶穌ê大海,就是teh講猶有另外彼邊一個上帝ê大海,可以信賴ê大海,善良、溫柔閣美麗ê大海,平安載人載貨ê大海, 靈魂khiā起ê大海,生命ê開始kap 結束ê大海。

我想我若有閒,魚釣仔giâ–leh ,mā欲閣去彼款ê大海ê身邊。主耶穌就是親像大海,咱tio̍h時時親近聖子ê大海,因為伊深沈、安定,深ê海溝比最高ê Himalaya山閣加幾千公尺深,佇伊ê內面,溫度、氣候、光線、潮流攏真安定,海kap水是陸上一切生命ê源頭kap歸宿。咱ê 心tio̍h期待這個大海,意愛這個大海,有一日攏kap彼15萬人仝款,轉去彼ê真深ê靈魂世界。

閣來,咱讀著聖經ê釣魚ê故事,知影主耶穌有時叫咱去釣魚,作一位釣魚人;但是有時叫咱作一尾魚,去食餌,去hông釣。

主耶穌是真好ê釣魚師父,有蝦仔、蟳仔、perch、flunder、salmon,甚至有kujira kap沙魚,所以咱信主ê人有總統、有教授、有醫生、律師、老師、牧師、掃土腳ê、擔糞埽ê,有千萬富翁,mā有sàn到強欲hō͘鬼仔拖去ê人, 逐款人攏有,大細尾攏有。

伊叫咱出去『釣人親像釣魚仔按呢』,是欲按怎釣?

釣魚第一要件就是愛有信心,心內想講『一定釣有』chiah一定釣有。心內若想,有啊好無啊好–啦,一定釣無。

第二,tio̍h親像主耶穌hiah呢親切、sè-jī,m̄-thang粗魯。魚線放hō͘ iù,Jimmy ê mama bat用7磅ê線釣著20磅ê魚仔。線最好mai有色彩,透明ê 、看無ê線上好。M̄免開嘴tō講甚麼基督教。盡量mài用大支鉤仔,細鉤mā有可能釣著大魚。M̄免講大道理,講小道理mā bē-bái。Khǹg khah新鮮ê餌,魚khah愛食;講khah實際人生khah有關係ê代誌,人khah愛聽。M̄-thang 拍生驚伊,m̄免叫伊強食;tio̍h耐心等伊來食,等伊家己欲來食,咱才來giú。Giú ê時,m̄-thang強chhoa̍h,m̄-thnag siuⁿ大力,無魚仔會liòng開,鉤仔會斷去。

咱欲傳耶穌ê福音tio̍h學主耶穌對人ê態度,就是學釣魚ê態度,先瞭解對方ê思想、感情、意志,等到對方對咱有同感同心、有共鳴、有感動ê時才有法度chhōa伊來信耶穌。

信耶穌m̄是叫人加入扶輪社:簽名、納會費就是會員。Tio̍h用supersensitive ê敏感,去款待人,親像咱teh款待魚仔一樣。

有人kap人作伙,一年、二年、10年、 20年攏無變,思想無變、面形mā無變,人看著伊就親像半鹹chiáⁿ ê動物,bē鹹亦bē chiáⁿ,無滋無味,無新ê見解。英文講這種人是brackist water。有人欲kap人講話,代先tio̍h想甚麼khah新鮮ê代誌,khah hō͘人有笑面ê代誌,khah無仝款ê意見,khah想bōe到ê主題,人tú著這種人,tō會親像魚仔tú著新鮮ê tō͘-kún-á,隨時會óa 來身邊。

信上帝是一種感覺,一種bô-têng-bô-tî ê感覺。看著葉仔對樹頂飛–落-來,想著人生ê孤單kap有限,soah感覺著上帝。這種feeling是超物質、超五官、超肉體ê supersensitive feeling。咱每禮拜來作禮拜,我想就是欲培養這種靈性上ê supersensitive feeling.

信上帝是個人ê代誌,時常是孤單ê代誌,kap釣魚仝款,kap海風講話,看海水ê sit-sit-na親像鏡ê水波,有藍色、綠色、烏色ê變化,有海鳥ê叫聲,無人kap你講話,一日安靜經過,日頭強欲落山…。欲chhōe人來歸óa上帝,只有伊一人,伊tio̍h行伊家己ê路,父母、翁某、親人、朋友,攏無關係。信上帝是人家己kap上帝ê代誌,所以是真孤單ê代誌。

海湧大、落雨天ê時釣khah有魚。藍色ê天,平靜ê海面,釣khah無魚。彼ê釣竿頂掛一個鈴仔,坐佇海邊飲bi-luh,食好作輕可,一定釣無。人tú著人生ê風湧ê時,khah容易去hō͘上帝釣–著。釣魚仔絕對m̄是佇溫和ê藍天、tiàm海邊曝日頭彼呢爽快。釣ê人tio̍h有風湧,hông釣ê人,mā tio̍h有人生ê風湧,才是釣魚。

閣來,咱用咱家己是上帝ê魚仔來去想。咱去hō͘上帝釣–著,實在是一個『忽然間』ê代誌,日本話講:『Ah ! to iu ma ni !』『Ah ! ê一瞬間!』去hō͘上帝釣–去-啦!忽然間,看著真愛食ê物件佇目睭前,Ah ! to iu ma ni,soah去hō͘上帝ê鉤仔鉤–著-啦!

我這尾salmon,佇chia出世,泅過Alaska, Aleutian群島,甚至去到日本ê北海道,經過六、七冬,chím-má泅轉來人生ê原點,soah去hō͘魚鉤仔鉤–著。你我tùi台灣,泅過春夏秋冬,經過日本、美國、Hawaii、歐洲,chím-má 流浪來到Seattle, soah去hō͘上帝ê鉤仔鉤–著,來佇chia teh作禮拜。

現代computer叫做『網路』,有人叫做『website』,有時叫做『network』。咱攏親像渡鳥(migrating birds),mā親像渡魚(migrating fish)。上帝佇各所在設天邏地網,m̄知tâng時咱會去hō͘上帝網–去、鉤–去。

我想大部份人ê人生,明á再欲去叨位,攏親像渡鳥渡魚按呢,家己無一定知,無一定是因為天氣,無一定為著討食。時間若,伊心靈內面ê基因就kā伊講:『Let’s go!!』按呢全家伙仔tō飛–起-來,飛過千里萬里,飛過大山大海,來到太平洋ê這岸。

咱khah親像salmon,對淡水生,去海水mā會活,佇海裡過日了,閣欲轉來淡水生囝,淡水ê tō͘-kún-á欲食,海水ê墨賊仔mā會食。咱台灣人實在真利害。

渡鳥kap渡魚欲泅轉來ê時,無論是風颱、落雨、好天、歹天攏向前行;無護照,無chhéng visa,無分國籍、男女、種族、階級,咱攏是流浪天涯ê兄弟,咱攏是地面ê過客,佇咱ê路頂,無甚麼綠燈紅燈;紅燈若光,規群作伙過紅燈,tō m̄驚:『Aka singo, min-na it-sio-ni wataru-to, ko-wa-ku-nai ! !』這是史明老先生講ê話。

有一日咱攏欲轉去,轉去叨位?Tō是欲轉去天父上帝in厝。有一日,咱會食著天父上帝ê餌,去hō͘天父上帝鉤–去。

咱一禮拜過一禮拜來教會,實在就是欲訓練這種渡鳥kap渡魚ê精神:wataridori watariuwo seisin。

最後我想欲講咱若去hō͘上帝釣–著,是欲去叨位?

雖然舊約時代ê人有講:作活狗比作死獅khah有值!(傳道書9:4) 但是我是teh想:咱去hō͘上帝釣去,比無去hō͘上帝釣去閣khah幸福。

講起來mā是有影,魚仔就是青瞑才會去食餌,咱mā是青瞑,才會去hō͘上帝釣–著。信上帝時常是『忽然間變青瞑』才去信上帝–啦!咱若hiah gâu,hiah有思想,hiah有才情,實在m̄免上帝–啦!

有人真gâu計畫,今仔日欲做啥,明á再欲做啥,後日、明年、十年後、甚至五十年以後、我欲作甚麼款人,攏計畫好好。有人真早tō計畫好好,一定欲作總統。

但是chiah濟計畫,m̄值得彼ê『忽然間』。我想人生中真濟大代誌,攏是彼ê『忽然間』產生ê。這禮拜,辜振甫先生過身,mā是忽然間ê 代誌。

橫濱山手町有一個外國人墓地,我kap牧師娘bat去參觀,看著內底有一種墓牌,是親像一支真大支ê紅毛土柱仔,對半中央切斷去,斷作一半ê墓牌。人講這個就是伊猶壯年、猶青春少年有力、猶充滿希望kap計畫ê生命,tō去hō͘上帝召轉去ê人。

真濟這種壯年人,猶是身軀勇健、事業發達、可以四海為家、chông東閣chông西ê 人,有無限ê希望kap計畫,但是忽然間去hō͘上帝召–去。棺材是té死人,m̄是té老人。

『忽然間』這句話m̄是虛無主義,m̄是悲觀主義,m̄是理論說教,m̄是人生ê宿命。『忽然間』是人生ê現實,是真正ê人生ê一部分。

有人講:Mài講彼款代誌–啦!Khah按怎講,活落去總比死khah好–啦!

哲學家羅素(Russeau)有講:”Man is born free but is everywhere in chains.”。人生來自由,但是去hō͘死縛死死!

我mā深知,上帝mā無愛咱去死,上帝mā會為著拉撒路流目屎,上帝為著hiah-ê因為tsunami ê死去ê人流目屎。上帝欲死以前mā有問講:豈會使將這個死ê苦杯移開?佇十字架頂,上帝mā bat 大聲號(âu)叫。死,實在是人生ê悲慘,mā是上帝ê悲慘ê一部分。

但是上帝將人生第一悲慘ê部份,亦是伊家己經過ê第一悲慘ê經驗,留hō͘咱大家作咱最後ê福氣,kap最後ê希望。因為上帝hō͘咱有死,才有新ê生命ê開始,世間才有新ê世間。

咱既然知影,死時時tòe著咱ê kha-chhng後,彼ê『忽然間』若到,咱攏欲kā親人朋友講再見。按呢咱作魚仔去hō͘上帝釣著ê時,m̄免閣liòng,m̄免驚,m̄免流目屎,將上帝ê餌kap鉤仔勇敢kā吞–落-去。上帝ê鉤仔是清氣,上帝ê餌是好食。

咱有一日欲死ê時,咱tio̍h死hō͘真美、真清氣、真有禮貌、真溫柔、真甘願、真有愛情、真寬容。

有一個會友kā我建議:牧師–啊!你m̄-thang kā人講你欲去釣魚–啦!人會講你是釣魚仔牧師。你tio̍h kā人講:『我欲佇海邊想代誌!』

下chōa你若欲問我今仔日有去釣魚仔–無?你tio̍h講:『你今仔日有去海邊想代誌抑無?』

祈禱:
主啊,阮每次聚集來敬拜你,tō是欲學習一個釣魚仔ê人生,一個看著大海ê人生,一個會曉體貼別人ê思想、感情、意志ê敏感,作一個有supersensitive feeling ê人,閣知影阮一生不過是渡鳥kap渡魚ê人生,佇『忽然間』你欲叫阮轉去ê時,阮攏會tàng坦然無驚。願你hō͘阮有死ê意志,用死ê意志,來克服這世間ê苦難,來充實阮活ê力量。靠主耶穌基督ê聖名祈禱。A-men.

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致