Phah Tâi-gí 作者自我紹介
台語生活座談 / December 26, 2017

 

Phah Tâi-gí 作者自我紹介

  1. 過去到taⁿ

你好,我叫Ngô͘  Ka-bêng(吳家銘),tī網路頂號做Ngô͘  Hê-bí。我1981年出世,是高雄人,mā差不多lóng tòa tī高雄。過去7、8冬主要teh做手機仔軟體開發ê khang-khòe,Android kap iOS lóng有經驗。一開始tī大公司上班,後–來mā參與過startup新創公司。Ka-tī mā有teh設計kap開發手機仔軟體,真chē bat tio̍h過獎,a̍h-sī hŏng報導過。Chit幾冬因為想法ta̍uh-ta̍uh-á改變,mā因為kap牽手開始過新ê生活,tio̍h無koh繼續食人ê頭路。Chit-má算是自由業,除了ka-tī做1[ Read more ]

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致