300 一般通用台語詞

April 15, 2016
kap 朋友分享

一般通用台語詞 (300詞)
原文:轉載自網路
聰美姊紀念基金會:修改台文部份,加註白話字
Rev. April 15, 2016
中文 → 台文 白話字
1. 好像 → 親像 chhin-chhiūⁿ
2. 作夢 → 眠夢 bîn-bāng
3. 廁所 → 便所 piān-só͘
4. 順便 → 順續 sīn-sòa
5. 賄賂 → 烏紗 o͘-se
6. 岳母 → 丈母 tiūⁿ-ḿ
7. 要在 → 欲佇 beh-tī
8. 薪水 → 月給 goe̍h-kip
9. 會面 → 面會 biān-hōe
10. 玉米 → 蕃麥 hoan-be̍h
11. 這邊 → 這爿 chit-pêng
12. 醬油 → 豆油 tāu-iû
13. 貧窮 → 散赤 sàn-chhiah
14. 肚子 → 巴肚 pat-tó͘
15. 老闆 → 頭家 thâu-ke
16. 男生 → 查哺 cha-po͘
17. 下巴 → 下頦 ē-hâi
18. 那裡 → 叨位 tó-ūi
19. 太熱 → 燒滾 sio-kún
20. 尺寸 → 寸尺 chhùn-chhioh
21. 颱風 → 風颱 hong-thai
22. 洗髮 → 洗頭毛 sé-thâu-mn̂g
23. 木匠 → 作木師, 木匠 chò-ba̍k-sai, ba̍k-chhiūⁿ
24. 趕快 → 較緊咧 khah-kín leh
25, 么子 → 屘囝, 尾仔囝 ban-kiáⁿ, ban-á-kiáⁿ
26. 麻雀 → 厝鳥仔 chhù-chiáu-á
27. 長椅子 → 椅條 í-liâu,í-tiâu
30. 文盲 → 青瞑牛 chheⁿ-mê-gû
31. 很甜 → 包甜喔 pau tiⁿ-o͘
32. 商人 → 生理人 seng-lí-lâng
33. 了不起 → 真賢 chin gâu
34. 空心菜 → 應菜 èng-chhài
35. 密餞 → 鹹酸甜 kiâm-sng-tiⁿ
36. 攤位 → 格仔位, 擔仔位 keh-á-ūi, taⁿ-á-ūi
37. 很爭氣 → 無漏氣 bô-làu-khùi
38. 剪髮 → 剃頭 , 鉸頭毛 thì-thâu, ka-thâu-mn̂g
39. 洗澡 → 洗身軀 sé-seng-khu
40. 偶而 → 三不五時 sam-put-gō͘-sî
41. 有時候 → 有時陣 ū-sî-chūn
42. 嚇一跳 → 驚一趒 kiaⁿ-chi̍t-tiô
43. 我不要 → 阮無愛 goán bô-ài
44. 沒辦法 → 無法度 bô-hoat-tō͘
45. 仲介業 → 牽溝仔 khan-kâu-á
46. 腎臟病 → 腰子病 io-chí-pēⁿ
47. 很神氣 → 真囂掰 chin hiau-pai
48. 爛泥巴 → 路糊糜 lō͘-kô͘-moâi
49. 來幫忙 → 鬥跤手 tàu-kha-chhiú
50. 聽不懂 → 聽無啦 thiaⁿ-bô-lah
51. 亂講話 → 畫虎膦 ōe-hó͘-lān
52. 削鳳梨 → 刣鳳梨 thâi ông-lâi
53. 燒開水 → 煮滾水 chú kún-chúi, hiâⁿ kún-chúi
54. 小鴨子…→ 鴨咪仔 ah-bî-á
55. 我的丈夫 → 阮尪 goán-ang
56. 火車站 → 火車頭 hóe-chhia-thâu
57. 有偏見 → 大小目, 大細目tōa sió-ba̍k, tōa-sè-ba̍k
58. 很早 → 七早八早 chhit-chá-peh-chá
59. 發瘋 → 起痟, 抓狂 khí-siáu, lia̍h-kông
60. 擴音器 → 放送頭 hòng-sàng-thâu
61. 漫畫書 → 尪仔冊 ang-á-chheh
62. 羞羞臉 → 不死鬼 put-sú-kúi
63. 很有趣 → 真趣味 chin-chhù-bī
64. 斜斜打下(空手) → 拍,揌,推 phah,sai,thui
斜斜打下(用家私)→摃,物,術, 刜, 挵,刣 kòng, bu̍t, sut, phut,lòng, thâi
65. 沒出息 → 無出脫 bô-chhut-thoat
66. 婦入害喜 → 病囝 pēⁿ-kiáⁿ
67. 炒烏賊 → 炒花枝 chhá-hoe-ki
68. 鮮紅色 → 紅絳絳 âng-kòng-kòng
69. 小孩子 → 囝仔兄 gín-á-hiaⁿ
70. 蒸慢一點 → 慢慢炊 bān-bān chhoe
71. 又黑又瘦 → 烏礁瘦 o͘-ta-sán
72. 我的太太 → 阮牽的 goán khan-ê
73. 不要嫌棄 → 無棄嫌 bô-khì-hiâm
74. 不知羞恥 → 袂見笑 bē-kiàn-siàu
75. 哀聲嘆氣 → 吐大氣 thò͘-tōa-khùi
76. 桌子 → 桌仔 toh-á
77. 傻瓜→ 戇的, 悾的 gōng-ê , khong-ê
78. 灰心 → 失志 sit-chì
79. 不能 → 袂凍 bōe-tàng
80. 女性 → 查某 cha-bó͘
81. 檳榔 → 菁仔 pin-nn̂g
82. 發誓 → 咒誓 chiù-chōa
83. 不過 → 毋過,不過 m̄-koh, put-koh
84. 手腳 → 腳手 kha-chhiú
85. 中暑 → 熱著 joa̍t-tio̍h
86. 早點 → 早頓 chá-tǹg
87. 蝸牛 → 露螺 lō͘-lê
88. 太太 → 牽手 khan-chhiú
89. 流浪 → 漂泊 phiau-phek
90. 警告 → 放聲 pàng-siaⁿ
91. 岳父 → 丈人 tiūⁿ-lâng
92. 仍然 → 猶原 iû-goân
93. 陀螺 → 干轆 kan-lo̍k
94. 母豬 → 豬母 ti-bó
95. 鍋子 → 鍋仔, 鼎仔 oe-á, tiáⁿ-á
96. 院子 → 門口埕 mn̂g-kháu-tiâⁿ
97. 胡說 → 黑白講 o͘-pe̍h-kóng
98. 很胖 → 肥卒卒 pûi-chut-chut
99. 口袋 → 橐袋仔 lak-tē-á
100.魚翁 → 釣魚翁 tiò-hî-ang
101.太擠了 → 傷客 Siuⁿ-khe
102.還好 → 好佳哉 hó-ka-chài
103.連襟 → 大細腎 tōa-sè-siān
104.回來 → 轉來去 tńg-lâi-khì
105.西裝 → 西米勒 se-bí-loh (日語)
106.租房子 → 稅厝 sòe-chhù
107.趕不上 → 袂赴市 bē-hù-chhī
108.捲頭髮 → 虯毛 khiû-mn̂g
109.鬧情緒 → 賭氣 tó͘-khì
110.拜託 → 姑情 ko͘-chiâⁿ
111.好使喚 → 好央教 hó-iang-kà
112.吹牛 → 歕雞胿 pûn-ke-kui
113.很努力 → 真拍拚, 真拚勢 chin phah-piàⁿ,chin piàⁿ-sì
114.甲狀線腫 → 大頷胿 tōa-ām-kui
115.很可愛 → 真古錐 chin kó͘-chui
116.翻筋斗 → 捙畚斗 chhia-pùn-táu
117.很可惡 → 真酷刑 chin khok-hêng
118.收音機 → 拉機歐 la-jí-o͘ (英文radio 日語音譯)
119.謝謝您 → 真多謝 chin to-siā
120.撲克牌 → K起網 ke-chi-báng(日語)
121.沒辦法 → 無法度 bô-hoat-tō͘
122.毛線衣 → 膨紗衫 phòng-se-saⁿ
123.不很遠 → 無外遠 bô gōa-hn̄g
124.圖書紙 → 畫圖紙 ōe-tô͘-chóa
125.喜歡哭 → 愛哭神 ài-khàu-sîn
126.米糕 → 筒仔米糕 tâng-á-bí-ko
127.富有的人 → 好額人 hó-gia̍h-lâng
128.流眼淚 → 流目屎 lâu-ba̍k-sái
129.想挨揍 → 皮在癢 phôe teh chiūⁿ
130.遺產 → 祖公仔產 chó͘-kong-á-sán
131.很陌生 → 真生份 chin chheⁿ-hūn
132.有很多 → 有真多 ū chin-chē
133.看不見 → 無當看 bô-tàng khòaⁿ
134.下一次 → 後一擺 āu chi̍t-pái
135.很多年 → 真濟年 chin chē nî
136.有希望 → 有向望 ū ǹg-bāng
137.聽不懂 → 我聽無 góa thiaⁿ-bô
138.切西瓜 → 剖西瓜 phòa si-koe
139.命很苦 → 歹命人 pháiⁿ-miā-lâng
140.捉迷藏 → 掩咯雞 ng-ko̍k-ke
141.很討厭 → 真揬膦 chin tu̍h-lān
142.技術犯規 → 偷吃步 thau-chia̍h-pō͘
143.挑食 → 壞嘴斗 pháiⁿ-chhùi-táu
144.養家活口 → 飼某子 chhī-bó͘-kiáⁿ
145.會不會痛 → 敢袂疼 káⁿ bē thiàⁿ
146.不好意思 → 真歹勢 chin pháiⁿ-sè
147.成群結黨 → 結歸群 kiat kui-kûn
148.頭上生瘡 → 臭頭 chhàu-thâu
149.駝背 → 隱痀 ún-ku
150.丈夫 → 翁婿 ang-sài
151.上帝 → 天公 thiⁿ-kong
152.香腸 → 煙腸 ian-chhiâng
153.打架 → 相拍 sio-phah
154.按摩 → 掠龍 lia̍h-lêng
155.他家 → 怹兜 in-tau
156.耳環 → 耳鉤 hīⁿ-kau
157.夥計 → 辛勞 sin-lô
158.腸胃 → 胃腸 ūi-tn̂g
159.香菜 → 芫荽 iân-sui
160.請便 →凊彩 chhìn-chhái
161.現在 → 這馬 chit-má, chím-má
162.遊戲 → 抶迌 chhit-thô, thit-thô
163.太陽 → 日頭 ji̍t-thâu
164.提攜 → 牽成 khan-sêng
165.很好 → 扭桌 jiò-tò (日語)
166.絲瓜 → 菜瓜 chhài-koe
167.老師 → 先生 sian-siⁿ
168.眼鏡 → 目鏡 ba̍k-kiàⁿ
169.模板 → 枋模 pang-mô͘
170.感冒 → 冷著, 寒著 léng-tio̍h, kôaⁿ-tio̍h
171.花生 → 土豆 thô͘-tāu
172.奉承 → 扶膦脬 phô͘-lān-pha
173.扒手 → 剪鈕仔 chián-liú-á
174.公墓 → 墓仔埔 bōng-á-po͘
175.蘿蔔乾 → 菜脯 chhài-pó͘
176.挖土機 → 怪手 koài-chhiú
177.很激動 → 抓狂 lia̍h-kông
178.抽筋 → 勼跤筋 kiù-kha-kin
179.農夫 → 做穡人 chò-sit-lâng
180.潛水 → 藏水沬 chhàng-chúi-bī
181.冰棒 → 枝仔冰 ki-á-peng
182.幫忙 → 鬥相共 tàu-saⁿ-kāng
183.吃稀飯 → 食靡 chia̍h moâi
184.打火機 → 賴打 lài-tah (lighter日語音譯)
185.打瞌睡 → 揬龜 tuh-ku
186.由下打上 → 吼 háu
187.對不起 → 真失禮 chin sit-lé
188.小孩 → 猴囝仔 kâu-gín-á
189.難怪他 → 莫怪伊 bo̍k-koài i
190.好的辦法 → 好步數 hó-pō͘-sò͘
191.舊房子 → 古早厝 kó͘-chá-chhù
192.禁不住 → 擋袂牢 tòng-bōe-tiâu
193.一起吃 → 公家吃 kong-ke-chia̍h
194.頭暈暈 → 烏暗眩 o͘-àm-hîn
195.西裝頭 → 海結仔頭 high class 頭,日治時代翻做海結仔頭hái-kat-á-thâu
196.有前途 → 出頭天 chhut-thâu-thiⁿ
197.別理他 → 覅插伊 mái-chhap i
198.很調皮 → 真狗怪 chin káu-koài
199.剛剛好 → 嘟嘟好 tú-tú-á-hó
200.大白菜 → 包心菜, 白菜 pau-sim-chhài, pe̍h-chhài
201.謝謝您 → 真勞力 chin ló͘-la̍t
202.捉蜻蜓 → 黏田嬰 liâm chhân-eⁿ
203.不要埋怨 → 覅怨嘆 mái oàn-thàn
204.很會裝 → 真假仙 chin ké-sian
205.很冷 → 活欲寒死 oa̍h-beh kôaⁿ-sí
206.很熱 → 熱甲欲死 joa̍h-kah beh sí
207.跌一跤 → 跋一倒 poa̍h-chi̍t-tó
208.雞屁股 → 雞尾椎 ke-bóe-chui
209.很穩定 → 穩搭搭, 穩篤篤 ún tah-tah, ún-tak-tak
210.很漂亮 → 水噹噹 súi-tang-tang
211.台灣話 → 河洛話 ,台灣話hô-ló-ōe, tâi-oân-ōe
212.很乾脆 → 阿沙力 a-sá-lih
213.船員 → 行船的人 kiâⁿ-chûn ê lâng
214.貪吃的人 → 餓鬼 iau-kúi
215.怕摔死 → 驚跋死 kiaⁿ poa̍h sí
216.出差去 → 去出張 khì chhut-tiuⁿ
217.愛管閒事 → 雞婆 ke-pô
218.正在流行 → 當時行 tng-sî-kiâⁿ
219.天還沒亮 → 天未光 thiⁿ-bōe-kng
220.臀部著地 → 頓塌坐 tǹg-lap- chē
221.怕人知道 → 驚人知 kiaⁿ-lâng-chai
222.慢慢的吃 → 寬寬仔食 khoaⁿ-khoaⁿ-á-chia̍h
223.不必再說 → 毋免講 m̄-bián-kóng
224.原諒 → 赦免 sià-bián
225.生育 → 生囝 seⁿ-kiáⁿ
226.撲滿 → 錢筒仔 chîⁿ-tâng-á
227.月亮 → 月娘 goe̍h-niû
228.屁股 → 尻川 kha-chhng
229.死亡 → 過身 kòe-sin
230.客人 → 人客 lâng-kheh
231.塞車 → 塞車 that-chhia
232.行家 → 仙角 sian-kak
233.嫌棄 → 棄嫌 khì-hiâm
234.青蛙 → 水蛙 chúi-ke
235.回來 → 轉來 tńg-lâi
236.下雨 → 落雨 lo̍h-hō͘
237.蒼蠅 → 胡蠅 hô͘-sîn
238.吝嗇 → 凍霜 tàng-sng
239.很好 → 真讚 chin-chán
240.商量 → 參詳 chham-siông
241.房租 → 厝稅 chhù-sòe
242.兒子 → 後生 āu-seⁿ
243.抹布 → 桌布 toh-pò͘
244.腎臟 → 腰子 io-chí
245.掃墓 → 培墓 pōe-bōng
246.南瓜 → 金瓜 kim-koe
247.直拳 → 舂 cheng
248.很暗 → 暗摸摸 àm-bong-bong
249.膝蓋 → 跤頭趺 kha-thâu-u
250.味素 → 雞骨粉 ke-kut-hún
251.這一次 → 這擺 chit-pái
252.親家母 → 親姆 chheⁿ-ḿ
253.很瘦 → 瘦痺巴 sán-pī-pa
254.娘家 → 外家厝 gōa-ke-chhù
255.水泥 → 紅毛土 âng-mô͘-thó͘
256.右釣拳 → 揍 bok
257.講故事 → 講古 kóng-kó͘
258.抽香煙 → 食薰 chia̍h-hun
259.大的碗 → 碗公 óaⁿ-kong
260.不知道 → 不知影 m̄-chai-iáⁿ
261.由上打下 →掔 khian
262.小母雞 → 雞僆仔 ke-nōa-á
263.工具 → 家私頭仔 ke-si-thâu-á
264.真倒霉 → 有夠哀 ū-kàu-soe
265.鍋巴 → 鼎疕 tiáⁿ-phí
266.泥水匠 → 塗水師 thô͘-chúi-sai
267.會再來 → 擱再來 koh-chài-lâi
268.燒焦了 → 臭火乾 chhàu-hóe-ta
269.他不要 → 伊無愛 i bô-ài
270.很可惜 → 真無彩 chin bô-chhái
271.怕什麼 → 驚啥潲 kiaⁿ-siáⁿ- siâu
272. 向前跌倒 → 仆落去 phak loe̍h-khì
273.沒辦法 → 無法度 bô-hoat-tō͘
274.空罐頭 → 銅廣仔 tâng-kóng-á
275.異鄉人 → 出外人 chhut-gōa-lâng
276.補胎 → 補破輪子 pó͘ phòa liān-á, pó͘-thái-lù (日語)
277.一眨眼 → 一目貶 chi̍t-ba̍k-nih
278.歪辦法 → 拉圾步 lah-sap-pō͘
279.想不通 → 想袂通 siūⁿ-bē-thong
280.衛生衣 → 私底衫 sū-té-saⁿ (內衫 lāi-saⁿ)註:衛生衫專指長䘼ńg
281.理髮廳 → 剃頭店 thì-thâu-tiàm
282.很浪費 → 真討債 chin thó-chè
283.父母親 → 序大人 sī-tōa-lâng
284.很悲慘 → 拖屎連 thoa-sái-liân
285.不一定 → 無的確 bô-tek-khak
286.螢火蟲 → 火金星 hóe-kim-chheⁿ
287.試試看 → 試看覓 chhì-khòaⁿ-māi
288.爆竹聲 → 炮仔聲 phàu-á-siaⁿ
289.不必客氣 → 免客氣 bián-kheh-khì
290.向後跌倒 → 倒摔向 tò-siàng-hiàⁿ
291.浪費時間 → 無采工 bô-chhái-kang
292.床舖旁邊 → 眠床墘 bîn-chhn̂g-kîⁿ
293.頭部著地 → 倒頭栽 tò-thâu-chai
294.我的姐姐 → 阮姊仔 goán ché-á
295. 趕快回去 → 緊轉去 kín tńg-khì
296.不穩重 → 無得無定 bô-tek-bô-tiāⁿ
297. 姊姊 → 內尚 né-sàng (日語)
298. 陽宅 → 厝宅 chhù-the̍h
299. 哨子 → 啡仔 pi-á
300. 推高機 → 堆高機 tui-ko-ki

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致