藍色的天及白色的雲
懷念台灣論壇 / July 15, 2019

藍色的天及白色的雲

-懐念陳崑南牧師

昨昏為崑南牧師做葬式轉來,心情真累志。一禮拜前看伊,佇門口伊的查某囝叫講陳牧師來看你,伊佇眠床頂toh講:「我知啦!聽著伊的聲toh知是伊啦!」我牽著伊的手祈禱,伊用二支手給我的手moh條條,毋放我去。伊可能知影這是最後一擺我及伊做伙祈禱。

Chím-má我確信知影,伊是佇上帝身邊,離開十幾年巴金森病的艱苦,離開牧會50冬的世間的風湧,離開彼個「海水嘩嘩哮抬湧」,離開彼個「山搖chhoah變遷地動」的世界(詩46)。chím-má伊帶佇遐,是帶佇「青翠的草埔及安靜的水邊」(詩23)。伊佇上帝的身邊,是一個安心及安息的世界。… [ Read more ]

台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí)
懷念台灣論壇 / October 23, 2018

台灣歇後語 (Tâi-oàn hioh-āu-gí)

–  賴柏年 –

 

解說:台灣歇後語就是咧(teh, 在)講一項代誌,其實是間接咧比喻別項的物件。

1. 火燒豬頭 (hóe-sio ti-thâu)
意思:面熟 (bīn-se̍k)
解說:豬頭若用火燒,燒了豬頭面變熟,所以用”火燒豬頭”作比喻:若是遇著一個人,對伊有印象,感覺熟似(se̍k-sāi,認識)。

2. 火燒竹仔林 (hóe-sio tek-á-nâ)
意思:無的確 (bô-tek-khak)
解說:竹仔林若起火燒,燒kah乾乾乾,連竹殼嘛燒去。所以”火燒竹仔林”… [ Read more ]

菜脯卵  (童謠)Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu)
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

菜脯卵  (童謠)                                        Chhài-pó͘-nn̄g (tông-iâu)

價数兩百二                           Kè-siàu nn̄g-pah-jī。
較貴過鹹鰱魚                       Khah kùi kòe kiām-liân-hî。
配糜好滋味                           Phòe-moâi hó chu-bī
贏過烏骨鷄燖蔘絲              Iâⁿ kòe o͘-kut-ke… [ Read more ]

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎糜
懷念台灣論壇 / August 14, 2018

一粒鳥鼠屎,拍損 一鼎

–  賴柏年 –

古早作囡仔的時陣,稻田無噴農藥的問題定定會去田裏蹽水,抾(khioh, 拾)田螺。
i(中部

人稱呼老母)一粒一粒洗清氣,擱用鉸刀(ka-to,剪刀)尾溜剪掉。然後用大量的九層塔、蒜頭、豆瓣漿等炒出一大盤芳貢貢(phang-kòng-kòng)的古早味:九層塔炒

田螺。

食法:先鹹鹹、甘甘的原汁舔(chiⁿ)一下然後大力田螺肉吸出來。

佇多倫多中國超市的鮮魚部門,攏有一包一包浸佇活水的石螺。太太知影我愛食,罕罕(hán-hán,偶偶)會買一包轉來炒。因為無九層塔,[ Read more ]

台湾頌 Tâi-oân sòng
懷念台灣論壇 / July 18, 2018

台湾頌 Tâi-oân sòng 王政友 (Ông Chèng-iú)
啊…….
台湾
風過又逢霜雪降
海翁惡水困牢籠
自由明燈照亞東

台湾人
無論是後山抑是下港
無論是擔菜抑是賣葱
農仕工商逐家相痛疼
逐家命運攏總是相仝

雖然妳親像是海上个孤帆
雖然妳个過去是無盡个惡夢
雖然有人毋願拍開心內个窗
心內个結頭毋願放
將妳坎坷毋擱光榮个過去
暗暗仔藏

久長來
毋管面前天寒地凍
毋管是湧大海茫茫
毋管是肩胛萬斤重
阮心內有一个向望
總有一工
過萬重山破萬重網


和平个鐘聲傳萬邦
掙脫束縛
做世界一等人

Ah…….
Tâi-oân
[ Read more ]

淺談我的過去及將來
懷念台灣論壇 / May 15, 2018

淺談我的過去及將來

– 陳柏壽 牧師 –

5/12/18 西雅圖同鄉會

有這個機會互恁坐下面,我徛台仔頂,一方面是我真大光榮, 人講豬母若互人褒(po),會khia̍t起到樹仔尾溜。另外一方面, 嘛感覺真見笑,我不過是一個真平凡的人,毋捌流血,毋捌互人掠去關,及咱在座人仝款。昭亮兄講甚物:「我是特殊閣完全的人」,實在siuⁿ過分。伊及因某每次開會攏搬機器看板、顧頭看尾,準備點心。若無因的勞苦,咱的會開袂成。我欲講家己的過去,感覺親像石榴開嘴,腸仔肚內底有幾粒子,攏互人看到現現現,實在是真危險的代誌。佳哉咱這個會就是親像美國店「All… [ Read more ]

漫遊海賊王國
懷念台灣論壇 / June 14, 2017

漫遊海賊王國

– 陳柏壽 牧師 –

這次kap牧師娘訪問Denmark、Norway及Sweden,這是通常人叫做海賊王國的所在。根據導遊的說明,海賊興旺的時代差不多是紀元第七世紀開始,彼時陣也是基督教開始傳入北歐的時代,基督教傳入北歐以後約有八百年攏是天主教傳教的勢力,後來接落去六、七百年,一直到現在,差不多完全變成新教的勢力,(絕大部分是路德宗)。

及咱台灣無仝款的所在,就是in佇紀元七世紀以前有千萬年的地方傳統宗教,佇基督教傳入以後,竟然完全消滅。現在只有流傳佇民間的神話故事、兒童小說、戲劇、地方的文化慶典,一切攏及宗教信仰無關係。… [ Read more ]

大自然互咱的啟示
懷念台灣論壇 / April 7, 2017

「大自然互咱的啟示」

陳柏壽 牧師

頂禮拜給彼個上細漢的嫁出去,chím-má心情加真輕鬆。Chím-má開始想欲chhōa牧師娘去chhit-thô,欲給錢khai hō͘了! 結婚典禮的時,刁工叫老母江太太牽伊的kiáⁿ,叫牧師娘牽伊的查某kiáⁿ入場,互老爸tòe佇後壁。我想這是一個改革。囡仔對紅嬰仔開始,老母顧kiáⁿ比老爸用卡濟心神,所以著互老母行頭前。

我想欲今仔日小可改變講道的做法。代先欲講道前,先留一屑仔時間,互咱佇這禮拜中間,上帝佇你身上或是親人朋友中間所做的代誌,甚物感想或是感謝,提出來互大家分享。叫做God’s… [ Read more ]

對破碎開始講起
台語生活座談 , 懷念台灣論壇 / February 8, 2017

對破碎開始講起

-陳柏壽 牧師-

頂個月欲轉去以前,心內祈禱,希望阿母會當等阮轉去。結果伊無法度等,到位的時,伊已經先轉去,一支腳瘦到chhun一支骨。

我做告別式的時,有kā阿母kap大家講,阮遮的tòa美國的真不孝,佇伊晚年,攏袂當陪伴伊。雖然40 幾年以來,每個月攏有寄錢去互阿母,但是我知伊的心內完全無teh愛錢。我無佇伊身邊,伊的心肝頭親像khì一角。Chím-má叫阿母嘛已經bē hù lah!阿母的死留互我這個天涯浪子一粒破碎的心肝。

看伊的thang-su下面猶藏幾仔斤的1 cent  5 cent的銀角仔,才知hit年來美國看阮的時,雖然重ìⁿ–ìⁿ,但是伊想這是錢,m̄知這是無值錢的物件,較重嘛欲mo̍͘h轉去,mo̍͘h轉去互囝孫仔,pó͘-珍-珍,藏佇衫仔廚下面。… [ Read more ]

心內喪鄉
懷念台灣論壇 / October 24, 2016

「心內喪鄉」

陳柏壽 牧師

咱台語白話字聖經將這字寫做「喪鄉「(sòng-hiong),若親像一個人喪失鄉土,無依無靠,一無所有,非常貧窮的意思。中文翻做「虛心」。

1968年10月初10我坐早起10點的飛機,對松山機場離開,離開彼個時陣白色恐怖的世界。對窗仔門看落去,「再會吧!我的故鄉及親成!我欲來去美國拍拚,人講甚麼好空的攏佇hia!」

He是我的人生,去全世界流浪的開始。阮爸爸用伊教冊的薪水,換美金100箍,囥(khǹg)佇我的橐袋仔(lak-tē á)底。

離開彼間我佇hia出世、大漢、拍干樂、iam咯雞、偷挽蓮霧、偷at甘蔗的舊厝的彼日,我不斷回頭看,一直回頭,一直到無khoàiⁿ影為止。啊,彼間就是一生涯佇靈魂內面的故鄉的舊厝。… [ Read more ]

Translate »
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致