我彼領舊外衫
台語生活座談 / May 8, 2006

『我彼領舊外衫』

提摩太後書4:1-22

陳柏壽 牧師

我真久以來就真愛唱文夏這條『港邊惜別』,kā心愛ê小姑娘講:行船男兒bōe變心,明日船若beh離開,你亦免掛意。

台灣人不但有『港邊惜別』,嘛有『流浪的行船人』、『惜別夜港邊』、『無情的火車站』、『行船人的吉他』、『港邊夜雨』、『離別的月台票』、『流浪天涯三兄妹』、『黃昏的故鄉』、『媽媽請你亦保重』…攏是佇廟仔口時常聽人teh唱懷念ê歌曲,帶有哀愁、流浪ê海洋ê氣味。這幾禮拜我攏teh講海洋kap行船人ê故事,因為 咱ê主耶穌嘛是海洋ê上帝,主耶穌是海洋文化ê起源。… [ Read more ]

逐日行新街路
台語生活座談 / March 23, 2006

『逐日行新街路』

加拉太人書2:1-21

陳柏壽 牧師

咱台灣人普通時無真愛旅行。有人驚飛龍機會摔–落-來,有人驚藥包仔chah bōe去,有人驚常常欲去便所無方便。古早60年代,有人來到美國坐–leh放bōe–出-來,規氣khû tiàm馬桶頂。最近我有看中國ê觀光手冊,內底嘛有叫中國人,tio̍h用坐–leh ,m̄通規身軀khû佇馬桶頂(看相片)。嘛有人驚厝內ê黃金鑽石,賊仔會旋(soan)–入-來。總講一句就是:「在家千日好,出門一時難」。咱永遠生活佇「放驚死,放驚飛」ê心理狀態,m̄敢出門,心內閣怨妒別人去旅行。… [ Read more ]

日頭啊,請你停步!
台語生活座談 / February 22, 2006

『日頭啊,請你停步!』

經文:約書亞記10:12-14,馬可福音11:12-14

陳柏壽 牧師

金句:『當耶和華將亞摩利人交佇以色列人ê日,約書亞就kā耶和華講,也佇以色列人ê面前講:日頭啊,你tio̍h停佇基遍ê頂面;月啊,你tio̍h停佇亞雅崙ê山谷。日頭就停–teh,月就歇(hioh)–teh。』(約書亞記10:12-13)

 

有一個台灣人,伊干單(kan-taⁿ)學台灣英文。來美國第一禮拜,美國人問伊:How do you do?

I sent my children this morning… [ Read more ]

腳若是清氣
台語生活座談 / December 14, 2005

『腳若是清氣』

經文:約翰福音13:1-10

宣召:哥林多前書12:20-26

陳柏壽 牧師

金句:『人洗浴了後,只要將腳洗清氣,就全身攏清氣啦。』(約翰13:10)

 

心妍(kian)姊佇『教會公報』寫講,自從in老母過身以後,老父心神chì-chāi bē-tiâu,無外久就隨(tòe)老母ê後面轉去天家。心妍姊對hìn以後,心內非常空虛,就去尋(chhōe)教會,參加團契、聖歌隊、查經班、祈禱會….一直欲尋著心靈ê安慰。

但是伊一直感覺教會內面,teh講天父上帝ê『疼』,攏親像隔一層膜(mô͘),bōe-tàng… [ Read more ]

大丈夫對大男人
台語生活座談 / November 4, 2005

『大丈夫對大男人』

父親節前主日禮拜

哥林多後書10:1-14

陳柏壽 牧師

金句:『恁著警醒,佇真道上khiā hō͘穩,作大丈夫,tio̍h堅強,見若恁所做ê,攏tio̍h憑愛心來做。』 (哥林多前書16:13)

 

講世間是男女平等,實在無影–啦!你–看,頂個月母親節,十日前八日後大家tō chhiāng-chhiāng滾,閣送花、食飯、omiyage。Chím-má父親節到–啦,tiām-tiām-tiām, 無人講半句話。閣khah慘–ê,就是我去SEARS,看著彼ê最大ê割草機kap鋸樹仔ê鋸仔ê廣告,頂面寫講che是欲送父親節最好ê禮物。差一點無將lù便所ê掃帚,提來作父親節ê禮物niā-tiāⁿ。真正透早tio̍h出門,為著顧三頓,做到腳尾冷sng-sng,連到父親節,人嘛欲買這款物件來相送。咱作人ê老父,實在講–起-來,地位真lám… [ Read more ]

老母心目中 ê 基督教
台語生活座談 / May 8, 2005

老母心目中ê基督教

啟示錄12:1-2

5/8/05

陳柏壽 牧師

 

『某某人–啊,你食飯飲湯嘛m̄通飲hiah大聲,親像豬皮仔teh食phun–leh !』

幾秒鐘後,老母驚這個gín-á聽無豬皮仔是甚麼,tō問in囝(kiáⁿ) :『我抵(tú)仔講豬皮仔是甚麼你知–無?』這個gín-á嘛無leh戇(gōng)–leh。『知–啦!知–啦!Tō是彼隻大豬母in囝–啦!』

生囝是真艱苦ê代誌,所以最近真濟醫生略略仔(lio̍h-lio̍h-á)tō欲kā人『帝王開刀』破腹生囝,講按呢khah… [ Read more ]

啟 示 錄 第 十 四 、 十 五 章
台語生活座談 / April 28, 2005

第九

啟示第十四、十五章

柏壽牧師

 

二種魔鬼ê型態、二個怪獸講了–啦,in ê聲影攏漸漸遠去–啦,第七個號角chhōa咱越過啟示神學ê中站,來到chia,老約翰chhōa咱ê靈魂ê目睭,看著一個全新ê景像。

第七個號角一般hō͘人有悲觀慘淡ê印象。主要ê原因可能是對聖保羅ê書信來ê。保羅佇哥林多前書15:52講:『一時久,目一nih,末期號角tân ê時到。末期號角beh tân,死人就beh復活,會朽爛(hiu-nōa)ê變作bōe朽爛ê,咱也beh變化。』大家按呢攏認為第七ê號角就是世界ê終曲,當第七號角tân… [ Read more ]

忽 然 間 ê 人 生
台語生活座談 / January 9, 2005

『忽然間ê人生』
路加福音5:1-11; 約翰福音21:4-11
陳柏壽 牧師   01/09/05

阮查某囝細漢ê時,我kā伊講:『Kyoka, 你nái按呢一直teh看電視,頭殼會變gōng-gōng oh !』伊tō佇伊ê讀冊桌頂用紙條仔,寫講:『No more TV !』貼佇hia。手若teh癢,想欲開TV ê時,就看著伊家己寫ê『No more TV !』手tō kiú–轉-去。

最近我tiāⁿ去釣魚仔,牧師娘tō kā我講:『你釣魚仔釣siuⁿ久,頭殼會gōng-gōng oh !』我tō佇我ê讀冊桌頂寫一個字條仔:『No… [ Read more ]

啟 示 錄
台語生活座談 / September 19, 2004

『啟示錄』
成人主日學第一次講義 (9/19/04)

陳柏壽 牧師

耶穌ê受苦、死、復活是人類歷史中最神祕最深沈ê事件,叫做各各他事件,因為chiah-ê攏發生tī各各他這個所在。這個事件嘛會tàng看做整個宇宙、人類、歷史進化ê頂點。歷史ê開始是上帝,唯一ê造物主,伊講:『Tio̍h有光!』就有光。第二項歷史ê進化是基督耶穌為人類ê自由來世間作人,就是所謂ê『道成肉體』ê道理。上帝知影作人ê意義kap運命,同時來世間體驗koh實踐這個意義kap運命。這個意義kap運命ê結局就是各各他。人類因為上帝ê聖ê旨意,發生佇這世間,經過各各他事件,就是上帝ê死kap復活ê事件,來產生新ê靈魂ê光。上帝繼續佇世間運行,創造新ê世界。… [ Read more ]

細 拉 ê 人 生
台語生活座談 / August 23, 2004

『細拉ê人生』

陳柏壽 牧師

 

十月下旬佇東京,New York, Virginia各地是黃葉開到真súi (美麗)ê季節。彼年ê這時陣,我有chhōa衛鄉教會會友去upstate New York挽(bán)葡萄,逐粒攏親像黃金及鑽石,逐粒攏甜but-but,親像蜂蜜hiah-nih甜。大家oân-nā食,oân-nā挽,食一斤,挽半斤。這是秋天ê懷念。

Evergreen ê Washington State因為松樹siuⁿ濟,卡無互人感覺著秋ê色彩。但是溫度起寒(kôaⁿ),開始落雨,就互人感覺著秋ê來臨。親像咱ê人生,欲進入第三ê季節,會感覺畏寒(ùi-kôaⁿ),感覺咱家己親像樹仔頂ê黃葉仔,雖然是súi,但是欲落(la̍k)落來土腳嘛真緊ê時。… [ Read more ]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致