韌 命 ê 男 兒

May 16, 2004
kap 朋友分享

『韌命ê 男兒』

馬太福音1:18-21; 4:18-22

陳柏壽 牧師

童話ê故事講上帝太初創造驢仔(lû-á),kā伊講:『你tio̍h透早做到暗,腳脊phiaⁿtio̍h āiⁿ真重ê貨,你koh kan-taⁿ會tàng食草。你會憨(gōng)到親像一隻驢仔。Hō͘你50歲。你是一隻驢仔。』

驢仔kā上帝講:『上帝–啊!我不過是一隻驢仔,50年相久–啦,hō͘我活20年tō好–啦!』

上帝講:『好!Hō͘你20年ê壽命!』

上帝創造狗仔,kā伊講:『你tio̍h替人顧厝,是人類忠實ê朋友,但是你kan-taⁿ會tàng食人hō͘你食ê物件。你通(thang)活25年。你不過是一隻狗。』

狗kā上帝講:『上帝–啊!25年相久–啦!Hō͘我活10年就好–啦!』

上帝同意,tō hō͘狗仔平均10年ê壽命。

上帝koh創造猴猻仔(kâu-san-á),kā伊講:『你會tī樹仔頂跳來跳去,痟(siáu)ting-tang,ke̍k痟猴仔面hō͘人笑。你有20年ê壽命。』

猴猻仔kā上帝講:『上帝–啊!活20年相久–啦,hō͘我十年toh好–啦!』

上帝亦同意伊ê要求,hō͘伊只有10年ê壽命。

最後上帝創造人類,koh kā人類講:『你是人類,地球上唯一理性ê動物,你tio̍h用智慧去管理世界kap其他一切。我hō͘你有20年ê生命。』

人類就緊kā上帝抗議講:『上帝–啊!你叫我去管理全世界,20年無到–啦!無按呢好–無,你將驢仔所bòai ê 30年,狗仔所放棄ê 15年,kap猴猻仔所放栜(pàng-sak)ê 10年攏hō͘我–啦!』

上帝講:『好!』

所以咱今仔日活tī這世間,上頭ê 20年真正活到親像人,青春有力,幸福koh快樂。

接–落-去,結婚了後30年,就親像彼隻驢仔,逐日背著重iⁿ-iⁿê擔,tī世間討趁過日子。

接–落-去ê 15年就親像狗仔按呢,退休了後kan-taⁿ會tàng tiàm厝顧厝,食人hō͘你食ê物件,按呢漸漸老–去。

剩ê最後ê 10年,只有會tàng tī厝內,ke̍k痟猴仔面,變把戲hō͘孫仔歡喜niâ。

最近北海道ê動物園生利真bái,無人欲去動物園,動物無飯好食。動物園tō設計,叫hiah-ê老動物出來家己表演:penguin(南極鴨婆仔)出來行路,ah-po-a tê行路,jiok魚仔,猴猻仔出來擘芎蕉、畫圖,囡仔(gín-á)攏看到笑嘻嘻。年紀老ê動物只有靠上帝hō͘ in最後ê本事,用家己最後ê本錢來趁(thàn)食,欲擋到最後5分鐘。咱年老ê時,tī ta-ta-mi頂面,作馬去hō͘孫仔騎,mā真親像按呢neh !
實在講–起-來,會tàng按呢過一世人,猶算böe bái–leh !有人對人生ê開始tō作牛作馬;有人生來就破病,一世人無法度出門看日頭,有人早tō面皮jiâu-jiâu,親像洗衫板,一liàm 一liàm,一湧一湧,人生ê風湧攏刻tī面nī。最近有幾個會友轉去台灣注射bai-kin,愛kā目尾ê皺紋(jiâu-bûn)消掉,但是無外久,面tō koh皺–起-來-啦!

我tī Hawaii作牧師ê時,有一個潘先生,真正sàn,sàn到強強欲去hō͘鬼仔拖–去,koh英文m̄-bat,看mā看無。有一日,伊歡歡喜喜走來kā我講:『牧師–啊,我報你去Safeway買彼ê貓仔標ê魚仔罐頭,三罐一kho͘。我m̄知美國ê魚仔罐頭hiah-nih俗,koh bē-bái食–neh!』我心內想講thài有hiah俗ê魚仔罐頭–neh?。後來我才知影伊走去pet-food aisle,買著彼ê有畫一隻貓仔標ê飼貓仔ê罐頭。可憐ê老父潘先生,按呢mā teh過日。M̄知影好了了。

頂禮拜咱講咱ê人生不過是『忽然間』『一煞那』ê代誌,咱若欲轉去上帝hia,m̄免怨嘆、m̄免反抗、m̄免流目屎,tioh安安心心、美美麗麗、禮禮貌貌、清清氣氣轉–去。但是彼ê『一煞那』ê瞬間欲來以前,人ê人生ló-ló長。過Christmas,過年khah緊,過日khah難。咱tī這個新正年頭,是欲按怎來過這個ló-ló長ê年–neh ?

日本人過年攏tio̍h食麻薯(o-mo-chi),tō是講咱今年tio̍h愛過著koh khiū,koh韌(lūn)。欲活到75歲,無韌命bē使–lah !

路加福音十五章內底主耶穌有講二個故事,二個故事攏連作伙。但是咱普通時,攏kan-taⁿ講頭一個,無欲講第二個。因為頭一個是查埔ê,形象koh真好;後面彼ê是一個查某ê,面烏koh là-sap,無正統性 。

二個故事攏講差不多仝款代誌:一個是講一個顧羊ê,有一百隻羊,一隻去無–去,伊tō搬山越嶺去尋(chhōe),路途坎坷(kham-khia̍t) 、刺phè滿埔,牧者為著彼隻羊,tio̍h傷mā甘願。另外一個故事,是講一個查某人phàng見一粒銀仔,tō生命尋,眠床頭尋到眠床尾、枕頭縫、壁仔角、便所邊(無–lah,聖經無寫便所邊–lah ),逐(ta̍k)位尋透透。In尋著羊、尋著銀仔,tō真歡喜。

但是古早以來,人teh畫耶穌ê相,攏kā伊畫作彼ê牧者,手giâ羊枴(koáiⁿ ),另外一手抱羊仔;無人將耶穌畫作一個giâ掃手,腰hâ apron,歸面烏kàⁿ-kàⁿkà,tī hia teh拚掃ê查某人。

我感覺按呢對主耶穌,對查某人,甚至對作者ê路加,攏真無公平。若是將主耶穌畫作tī厝內拚掃,厝內掀(hian)到東倒西歪,做到親像北港媽祖面烏烏ê查某人,為著欲達成伊ê目的,真m̄甘願,真韌命ê一個女性,mā是bē-bái,khah實在。上帝豈有影kan-taⁿ查甫人才會使作上帝?

是。作人為著欲達成伊作人ê條件,tio̍h愛m̄甘願,tio̍h愛韌命。上帝來世間作人,豈有影kan-taⁿ用緣投仔sàng ê面hō͘咱看nā-tiaⁿ?

仝款路加十九章有講一個稽徵處ê職員叫做撒該,為著欲看耶穌,人真濟,希臘聖經ê原文寫講『伊』人koh真矮,所以撒該爬上(chiuⁿ)樹,才有法度看著耶穌。古早以來人攏解說講:彼ê『伊』是teh講撒該,是撒該真矮,m̄是耶穌真矮,是撒該看無耶穌,m̄是耶穌看無撒該。無人敢講主耶穌是矮仔古董。

但是世間矮人豈m̄是人?欠缺矮人ê gâu人顛倒khah濟–leh!到今仔日mā無牧師敢證明講主耶穌一定是ló-siak-siak,真大叢、真緣投,mā無人敢講耶穌一定是黃頭毛、白肉、青目睭ê tok鼻仔。主耶穌mā有可能是烏頭毛、蓮霧鼻、柑仔皮、四角面、食môai配菜脯、講台灣話ê人mā無一定。

我teh想主耶穌應該無影講是hiah-nih緣投仔sang, m̄是親像『最後ê晚餐』內面所畫,比所有學生攏高(kôan)一粒頭,一人二人大。照聖經講,伊khah應該是無好形容、無甚麼好威儀,人看伊mā無甚麼好ê印象,通(thang)hō͘人欣慕伊。伊受看輕,親像hō͘掩(am)面無愛看一樣。人攏無尊重伊(賽53)。豈m̄是?

本週是Epiphany, 就是記念主耶穌顯面hō͘學生看ê代誌。咱ê上帝究竟用甚麼面形顯hō͘咱看?咱所信ê上帝是甚麼款ê上帝,甚麼面形(theophany) ?:伊豈有影親像電影明星,時時攏khiā tī臺頂,是萬軍ê耶和華,khiā tī陣營前面,剿(châu)滅敵人萬萬千?

或是上帝khiā tī咱ê後面,叫咱去頭前戰鬥討趁(thó-thàn), tiàm tī後面祈禱、保護、顧gín仔、洗衫煮飯;咱若tú著 tsunami,去hō͘海水淹去,伊kap咱作伙流目屎;tī咱teh討趁生活ê人生,kap咱作伙行人生ê風湧ê咱老父、咱ê老母ê上帝?

主耶穌出世tī一個叫做約瑟ê人ê厝,伊kap未婚妻馬利亞結緣,猶未娶入房馬利亞就有身。

講著約瑟咱tō想著古早彼ê約瑟,去hō͘伊ê兄弟賣去埃及。連伊ê親兄tō欲hō͘伊死ê約瑟。

In老母拉結是細姨,未生。看大某利亞生真濟kiáⁿ,tō kā上帝講:『上帝–啊!你若koh hō͘我未生kiáⁿ,我欲來去死–啦!』上帝hō͘伊生,伊kā號名叫約瑟,意思是講:『我beh koh生一個!』ê意思。上帝hō͘伊生第二個,伊號伊叫『Benoni』,因為伊為著欲生這個,soah欲斷氣死,這個kiáⁿ是『我ê悲傷』,但是in尪雅各給伊改名作『Benjamin』,意思是『伊是我正手ê氣力!』

總講–一-句,這個約瑟ê人生ê開始,無論是伊家己,抑是in老母,tō͘是一個悲慘ê人生。Chím-má這個約瑟,第一個開始,就是猶未同房ê某欲生kiáⁿ。Che mā是一個真大ê苦難,一世人tio̍h去飼別人ê kiáⁿ。

我tī長榮大學教冊ê時bat著一位牧師,伊mā bat來咱教會唱福音歌。伊bat kā我講,in媽媽生做真súi,對伊出世第一日到幾年前爸爸死為止,in爸爸攏無認伊是伊ê kiáⁿ。但是這位無罪ê kiáⁿ,雖然生做kap in爸爸仝款仝款,tòa tī in爸爸ê厝瓦腳,無得人疼,心內有真大ê傷害。實在是真可憐ê gín仔。

這位約瑟無欲傷害馬利亞ê心,koh khah m̄敢傷害耶穌ê生命。因為伊知影,人生一切攏是悲慘。不但這二人ê生命,m̄是伊ê,連伊家己ê生命,mā m̄是伊家己ê。Kap伊ê先祖仝款,伊生來tio̍h擔當苦難。所以伊想講欲暗暗仔kā馬利亞解婚就好。

外口風雪真大,天氣真寒(kôaⁿ),老母馬利亞kap紅嬰仔耶穌,須要老父ê照顧。約瑟tō͘回心轉意,留tī gín仔ê身邊。

Dickinson小說描寫一個水手去遠路航海,途中拄(tú)著風湧,船破,伊流浪去一個無名ê小島,ti hia tòa十九年,一直到有一日,有一隻船經過,載伊koh轉來伊tī英國ê故鄉。

經過彼條莊腳ê小路,tih-beh到–lah,看著遠遠家己ê厝,koh看著厝內有燈火teh to̍h,伊ê心真歡喜,想著伊家己日夜思念ê妻子,chím-má tō會tàng團圓–啦!幾十年ê流浪ê生活chím-má tō欲結束–啦!溫暖kap幸福就是tī目前–啦。腳步愈行愈緊,心肝頭愈跳愈緊…

但是行近到厝ê窗仔門邊,探頭soah看著in某已經koh嫁,kap伊ê丈夫kap伊生ê四個gín仔,攏圍tī火爐邊teh食飯。一幅(pak)真美麗、真美滿ê天倫團圓ê形影。

這時,這位流浪天涯19冬,beh轉來厝ê浪子,soah越轉身(oat-tńg-sin),向著濛濛ê大雪外口ê大路,靜靜來離開。為著另外ê六人ê幸福,伊給家己講:『按呢tō好–啦!按呢tō好–啦!』『Sole te ii, sole te ii !!』

約瑟就是用這種心情,kā耶穌āiⁿ–起-來,向著濛濛ê埃及ê沙漠去逃難。若無約瑟這個勇敢ê老父ê手骨,來āiⁿ這個脆弱ê上帝ê生命,創造天地萬物ê全能ê上帝,若無地上ê這位肉身koh韌命ê 老父ê保護,上帝tī這世間mā bōe活,你相信–無?

莫怪世間真濟真大間病院ê名攏叫做『聖約瑟病院』,病院ê門口攏chhāi著老父約瑟抱著紅嬰仔ê耶穌ê銅像。

天使kā馬利亞講伊欲生kiáⁿ ê時,馬利亞只有恬恬(tiām-tiām)將天使ê話khǹg入心內,仝款,天使kā約瑟講恁某馬利亞欲生kiáⁿ ê時,約瑟mā是恬恬將天使ê話khǹg入心內。約瑟雖然有懷疑,但是伊無反抗。伊雖然知甚麼是夫妻ê倫理,但是伊koh khah知甚麼是老父ê責任,甚麼是人間生命ê可貴,koh khah知甚麼是靈魂世界ê神祕kap啟示。

台灣話mā有講:『生ê khǹg一邊(piⁿ),養ê恩情khah大天(thiⁿ)。』飼kiáⁿ是為上帝飼,m̄是為家己飼。Kiáⁿ m̄是咱ê私有財產,kiaⁿ是上帝ê,上帝寄咱飼伊ê kiaⁿ nā-tiāⁿ。

實在講,主耶穌欠約瑟ê恩情bōe比欠馬利亞ê恩情khah少。約瑟抱kiáⁿ,chhōa伊行路,教伊作木匠,hō͘伊成做一位正直ê人。約瑟m̄是無懷疑,但是懷疑bōe使tòng一世人,人bōe使一世人活tī懷疑內面。人tio̍h時時kā伊放bōe記得。上帝hō͘人有bōe記得ê本能,就是作人ê幸福。一世人將一切苦難攏記tiâu-tiâu,彼ê人會變作痟人。所以有時咱『會記得一項咱bōe記得ê代誌』(I remember something I forget.),有時mā『會bōe記得一項咱會記得ê代誌』(I forget something I remember. )。Che攏是真正常ê代誌,mā是真幸福ê代誌。

聖經內另外有一個查甫人,伊ê名叫做西比太,伊kap伊ê kiáⁿ雅各、約翰,以及另外少年人西門、安得烈每日攏tī加利利海邊掠魚、曝網、補網。馬太福音寫講:雅各kap約翰去hō͘耶穌叫著ê時,in去船邊kā老父相辭。辭了,tō去–了!Chiah-ê romantic ê少年人,hoah-chhiâng-toh-chhiâng, hoah-liâng-toh-liâng, 無回頭,按呢tō去–啦!

留in老父,gōng-gōng á tī船頭。西比太家己一人tī hia teh pha魚、補網、落網,無人teh管伊。為著顧三頓,伊tō繼續韌命作工來過日。

真濟牧師攏讚美這幾位少年人,講in『放栜一切來tòe耶穌!』,講伊teh作牧師mā是『放栜一切來tòe耶穌!』無人講一句西比太ê好話。飼子飼飼–leh,攏tòe耶穌去–啦,留伊孤單一人teh顧門。

想著西比太tō想著我家己,因為我m̄-bat緊緊tō『放栜一切來tòe耶穌』,jiok牧師娘mā jiok七年才jiok–著,20年才生四個kiáⁿ,經過45冬才決心欲去作牧師,經過60冬才知影作牧師mā無一定有飯通(thang)食。為著生活、家庭、子女ê教育,除了牧師ê工作以外,我ê人生mā是攏去hō͘ hiah-ê有ê無ê縛tiâu-tiâu, 縛死死。Kap西比太仝款,我這個牧師『m̄-bat』放栜一切來tòe耶穌。Kap西比太仝款,我m̄是一位真有決心,真勇敢,真m̄驚死,真衝動、容易改變環境ê人。

但是我kap西比太仝款,m̄敢chhìn-chhái tō講放栜一切,因為我感覺這款話,m̄是作一個有責任ê老父、有責任ê翁婿、有責任ê牧師應該講ê話。

但是咱今仔日mā看會出來,就是hiah-ê 隨時『放栜一切』去tòe耶穌ê彼群少年人,mā無影有甚麼好見證。想–起-來mā實在是了然,tòe主耶穌三年,攏猶m̄-bat耶穌是甚麼人;耶穌一下去hō͘人掠–去,hiah-ê學生無一個無走路,逐個攏走到離褲腳,走到無尾溜,走到尾仔直。耶穌去hō͘人掠去問ê時,有ê學生bih-tī人群內面,m̄敢出來講話,甚至有人去hông認出來,伊soah講:『m̄是,m̄是,kā你講m̄是tō是m̄是,我敢咒誓!』古早時代彼位約瑟去hō͘ in阿兄用二十個銀仔賣去埃及作奴隸,chím-á這個耶穌mā是去hō͘伊ê學生,用三十兩銀仔kā賣掉。

耶穌去hō͘人釘死tī十字架以後,hiah-ê 『放栜一切tòe耶穌』ê人,心內所思考ê代誌只有一項:就是墓仔頭彼粒石頭m̄-thang去hō͘人sóa開,耶穌ê屍體hō͘伊永遠安息tī墓仔內tō好;咱大家行李款款–leh,轉來食家己、koh轉來海邊掠魚khah tio̍h–啦!

學生ê心肝親像海湧,湧來湧去,無一個定性。老西比太親像一隻老牛,繼續tī伊ê田園拖犁,繼續tī伊所熟似ê大海掠魚,繼續khiā tī伊ê崗位作工。這叫做韌命。

聖經中講真濟hiah-ê學生ê歹話,講學生驚死、貪財、愛作大、愛出名。抵好kap後藤新平講台灣人本性ê pháiⁿ-té-lu̍h仝款。

但是聖經m̄-bat講一句西比太這個憨老父ê歹話。

聖經真老實。tī老實ê聖經ê後面,咱看著二位認命ê老父,顧家、負責,平凡,但是非常韌命ê老父。韌命是作人第一大ê條件,上帝作咱一個用血kap肉ê肉體,hō͘咱有愛、有恨、會懷疑、會bōe記得、有歡喜、悲傷,會啼哭koh會唱歌ê人。但是人ê本性ê內面猶有一項最高ê本質、最高ê價值,就是親像約瑟kap西比太按呢:韌命。Kā伊活–落-去!Che是咱讀聖經對字kap字ê空縫中間,看會著ê道理。

祈禱:
『主–啊!活tī這世間˜是kan-taⁿ chhiāng-chhiāng滾、喝東喝西、相罵、冤家、爭權奪利,是ài學有一個吞忍ê心,用韌命ê精神來作人。主–啊,當阮tú著人生ê挫折、困難、悲傷、流目屎ê時,求你ê韌命,hō͘阮mā有韌命,來克服種種困境,來超脫種種ê苦難。靠主耶穌基督ê聖名祈禱。A-men。』

kap 朋友分享

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

懷念秀蘭姊 (New York 衛鄉教會敬告)

April 19, 2016April 19, 2016

各位鄉親朋友:

我們所愛戴,思念的秀蘭姊,已於 Las Vegas 時間八點零五分,在她深愛的丈夫,子女及教會牧長會友,聖歌隊的歡送中離開,蒙天父恩召回天家。 耀勳兄說,那一刻,秀蘭恢復了她美麗的面孔,安然地睡了。

我們慶幸曾經分享過她燦爛的一生,她的熱情,幽默的談笑,愛故鄉台灣,堅強的信仰,令人感動的禱告詞,還有一手好菜滷肉,,,,這些都會留在我們的記憶中,永遠地懷念她。

讓我們繼續為耀勳兄及全家禱告,求主安慰保守,勇敢地面對再來的明天。

衛鄉教會敬告

公募聰美姐記念基金會「印信」、「表徽」(logo)啟事

March 11, 2016March 11, 2016

列位讀者:

二十幾年來咱遵守聰美姐遺留的精神,繼續進行台灣語言文字化以及啟蒙振興台灣精神的工作。現在咱著創造一個代表咱基金會精神的表徽:代表默默做工、恬恬獻身的聰美精神。

希望有心的兄姊大家向這方向做伙來思考,創造一個適當咱的內涵,做咱對外的印信或表徽。有結果的時,咱基金會會準備好的感謝。請提供恁的尊貴的意見用e-mail或批信,寄互任何一位基金會負責人。感謝。

聰美姐記念基金會 敬致